1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE

“Nájdime znovu spoločnú reč“

Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o.

Férová Nadácia O2 ponúka 100 000 EUR na hľadanie projektov, riešení a iniciatív na zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi a vzájomného porozumenia.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 10 000 EUR. Radi podporíme aj menšie projekty, ktoré vyžadujú nižšie financovanie, no prinášajú skvelé riešenie.

Termín : riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 23:59 hod. dňa 15. 03. 2022.

Oprávnení žiadatelia:

 1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti)
 2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  •  verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
 1. Nadácia,
 2. Občianske združenie,
 3. Neinvestičný fond,
 4. Nezisková organizácia,
 5. Cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
 6. Škola (ZŠ, SŠ, Gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
 7. Záujmové združenie právnických osôb,
 8. Obec, Mesto alebo Kraj,
 9. Subjekty výskumu a vývoja,
 10. Iné verejnoprospešné organizácie.

 

Formálne kritériá pre projekt (žiadosť)

Projekty/žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program

Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné. Online žiadosť | O2 Slovakia

Zdieľať na sociálnych sieťach