1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica

Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri vzácne jubilea, ktoré veriaci i široká verejnosť v Kremnici oslávili Evanjelickými dňami. Pripomenuli si 500. výročie vzniku Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Kremnici, 485. výročie konania prvej evanjelickej synody banských miest, 195. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kremnici a 135. výročie oltárneho obrazu v chráme od maliara Vojtecha Angyala (*18.12.1847 Stoličný Belehrad +9.1.1928 Kremnica).

Mottom celého podujatia bol biblický text, ktorý sa niesol celými oslavami: „V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch…“ (Iz 2, 2-3)

V piatok 1.10.2021 zorganizovali „Večer v kostole“ v znamení Taizé spevov, modlitieb a slova. Cirkevný zbor pri jubilejnom roku pozdravil na záver modlitebného večera aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a správca rim.-kat. farnosti v Kremnici Miroslav Kuric. V sobotu 2.10.2021 pokračovali prednáškou o histórii Evanjelickej cirkvi a. v. v Kremnici. Bohatou históriou cirkevného zboru účastníkov sprevádzal  domáci zborový farár a konsenior Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku Jozef Pacek. Ďalej program pokračoval voľným rozprávaním o prvom významnom šíriteľovi reformačných myšlienok a kazateľovi slova Božieho na území Kremnice – Conradovi Cordatusovi v podaní Daniely Hroncovej Faklovej, dcéry niekdajšieho kremnického farára Daniela Michala Faklu. Vo večerných hodinách  program pokračoval spoločnou Večerou Pánovou, na ktorej slovom Božím poslúžil brat dištriktuálny biskup ZD ECAV Ján Hroboň a pri distribúcii darov Večere Pánovej poslúžili domáci brat farár Jozef Pacek a brat farár Ján Molčan z Partizánskej Ľupče.

V nedeľu 3.10.2021 sa konali slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko V liturgii poslúžili hostia – bratia farári a sestry farárky zo Zvolenského seniorátu a brat farár Matej Oráč, vnuk niekdajšieho kremnického farára Miroslava Kýšku. Cirkevný zbor a veriacich pozdravila dozorkyňa Zvolenského seniorátu Viera Kadlecová, ďalej primátor mesta Kremnica Alexander Ferenčík a farár rim.-kat. cirkvi v Kremnici Jozef Mikula. Bohoslužobné zhromaždenie hrou na organe doprevádzal brat Janko Siroma a obohatením bol sprievod piesní miestnou dychovou hudbou Minciar.

V sprievodnom programe nechýbali piesne v podaní Kremnického baníckeho speváckeho  zboru FOKOŠ pod vedením dirigenta Jozefa Paceka a folklórnej skupiny „Blaufuss“ z Krahúl.

Evanjelické dni v Kremnici bolo ukončené koncertným pásmom, v ktorom vystúpili umelci  Jozef Benci, sólista opery Slovenského národného divadla; Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV, Nikola Nižník, husľový majster a riaditeľ školy v Jastrabej. Publiku sa cez prózu a poéziu, ale cez mnohé spomienky a životné skúsenosti prihováral divadelný a filmový herec, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla, vysokoškolský pedagóg, herec, scenárista a režisér zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš.

Evanjelickí dni v Kremnici si užili všetci návštevníci, ako aj účinkujúci. Úprimná vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie pri všetkých prácach, dobrovoľníkom z CZ ECAV Kremnica za vykonanú prácu, mnohé milodary a finančnú pomoc. Vďaka patrí rovnako aj organizátorom za krásny, obohacujúci, ale i poučný program.

„K našej drahej evanjelickej cirkvi sa stále verne priznávajme a svoju vieru si navždy v srdciach zachovajme.“

Ľubomír Žila
foto: Ivan Čillík

Zdieľať na sociálnych sieťach