1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Nádeje Lieskovanov o obnovený chrám Pán Boh požehnal

Nádeje Lieskovanov o obnovený chrám Pán Boh požehnal

Nedeľa 20. septembra tohto roka bola nedeľou splnených túžob cirkevníkov v Moravskom Lieskovom.  Sedem rokov trvajúca generálna oprava miestneho stánku Božieho bola zavŕšená slávnostnou posviackou obnoveného kostola. Udialo sa tak 15. nedeľu po Sv. Trojici, t. j. zároveň 234. výročie Pamiatky posvätenia chrámu.

Na úvod privítala zborová poddozorkyňa Anna Štefániková  vzácnych hostí: dp. biskupa ZD ECAV Jána Hroboňa, vp. seniora  POS Jána Ochodnického, vpp. farárky Ivetu Kosečkovú a Janku Drottnerovú, ako aj predstaviteľov samosprávy a školstva. Po jej privítaní vyprosila  krojovaná dcéra miestneho duchovného, Viktória Ema, požehnanie pre celé slávnostné služby Božie.

Pozvané farárky poslúžili liturgiou, slávnostný kazateľ slova Božieho dp. Ján Hroboň v kázni na základe 37. žalmu, verše 4-5 spomenul jednak neľahkú minulosť zboru spojenú s vysťahovalectvom, chudobou, zároveň však vyzdvihol obetavosť ľudí stavajúcich kostol, ale aj súčasné úsilie pri oprave kostola. Za pomoci viacerých názorných príkladov zo života Cirkvi  povzbudzoval vieru domácich, aby: „… sme boli cirkvou, kde je živé srdce – srdce Pána Ježiša Krista, srdce živého spoločenstva.“  Povzbudil poslucháčov, aby tak, ako venovali svoje úsilie ostatné roky obnove kostola, venovali svoje sily duchovnej obnove spoločenstva.  Plynule na túto dobrú zvesť nadviazal senior Ochodnický svojou posviacajúcou rečou, ktorú založil na prorokovi Malachiášovi 3. kap. 7-10. Medziiným zdôraznil, že: „ … ak sa rozhodneme ísť bližšie k Bohu, tak Boh nám doslova vybehne v ústrety. … Desiatky v starozmluvnej dobe neboli len nejakým samoúčelným povinným odvodom. Boli v prvom rade vyjadrením vďačnosti. Uvedomením si, že čo v živote mám, zdravie, radosť, pokoj, nie je samozrejmosť, ale dostal som to od Pána Boha.“

Po posviacke sprítomnil históriu sedemročnej opravy kostola zborový kurátor Ján Kučera, zhromaždeniu sa prihovoril pozdravným listom rodák, farár v. v. ThB. Milan Hargaš, starosta obce Moravské Lieskové, Róbert Palko, a na záver sa slova ujal domáci farár Peter Maca, ktorý poďakoval vzácnym hosťom za účasť, liturgiu a zvesť Božieho slova. V mene zboru odovzdal hosťom Pamätné listy. Taktiež sa podelil s radostnou informáciou dotýkajúcou sa aj cirkevného zboru – zborový farár  a konsenior Peter Maca bol v júni tohto roku v dvojstupňovom konaní prijatý za riadneho člena Spolku slovenských spisovateľov. Berie to ako poctu, a zároveň aj ako zodpovednosť pre budúce úsilie.

Po oznamoch nasledovala záverečná liturgia ukončená Áronovským požehnaním biskupom Jánom Hroboňom a za hlaholu evanjelickej hymny Hrad prepevný… si veriaci odnášali domov v srdci pravú duchovnú radosť z dobrého diela.

Históriu opravy kostola nájdete TU.

ThDr. Peter Maca

Foto: Bc. Viera Macová

Zdieľať na sociálnych sieťach