1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pastierske listy
  6. /
  7. Pastiersky list k Svätodušným sviatkom

Pastiersky list k Svätodušným sviatkom

Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú z uzavretého priestoru v Jeruzaleme, kde na modlitbách očakávali zoslanie Ducha. Ním naplnení zvestujú evanjelium – slobodne, radostne, zrozumiteľne. Mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša, činili pokánie a dali sa pokrstiť. Vzniká kresťanská cirkev.
V Sk 4, 33-34 čítame o spoločenstve prvých kresťanov: „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“
Prví kresťania boli jedno srdce a jedna duša, všetko mali spoločné.
Boží Duch dáva jednotu. Jednotu, kde sú všetci s láskou prijatí a na každom záleží. Tam kde je Boží Duch, nikto nepresadzuje seba, skôr hľadí na potreby druhých.
Ďalej čítame, že apoštolovia veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša. Zvesť v moci Ducha Svätého je oslovujúca, účinná, privádza ľudí k Pánovi Ježišovi.
Veľká milosť spočinula na nich všetkých – nie hriech, nie spory či konflikty, nie nevraživosť alebo neodpustenie – ale milosť, odpustenie, to je dôsledok konania Božieho Ducha.
Aj v týchto dňoch vstupujeme do nového obdobia v znamení uvoľňovania pandemických opatrení. Všetci to vnímame ako úľavu a tešíme sa. Vychádzame akoby z uzavretého priestoru do voľnosti a slobody.
Neváhajme sestry a bratia, vrátiť sa do spoločenstva našich cirkevných zborov, nakoľko to je len možné. Potrebujeme nové zahorenie pre Božie veci, pre Jeho cirkev. Prosme o konanie Ducha Svätého, aby Slovo bolo zvestované v Jeho moci, aby nás viedlo k pokániu, k duchovnému obnoveniu, k novému zahoreniu pre nasledovanie Pána Ježiša a službu lásky. Modlime sa za uvoľňovanie, ktoré dáva Boží Duch, uvoľňovanie z moci hriechu a zla, aby veľká milosť spočinula na nás všetkých.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí napriek podmienkam núdzového stavu využili všetky možnosti šírenia evanjelia slovom aj skutkom. Vážime si to a veríme, že veľa dobrých skúseností a zručností bude využívaných aj naďalej.
Náš reformátor v Symbolických knihách povedal: Duch Svätý však zostáva pri svätom zbore, čiže kresťanstve, až do posledného dňa, ním nás vedie a ho používa na to, aby sa slovo Božie zvestovalo a kázalo; spôsobuje a umožňuje ním posvätenie, aby každého dňa priberalo a silnelo vo viere a v jej ovocí, ktoré plodí. /“Veľký katechizmus, výklad III. článku Apoštolského vyznania viery, odst. 53″. /
Prajeme vám tieto sviatočné dni a aj nasledujúce obdobie, naplnené prítomnosťou Božieho Ducha.
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Ivan Eľko, gen. biskup ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach