1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo celospoločenský dosah.

Žiadosti posudzuje odborná komisia, ktorá je poradným orgánom predsedu vlády SR. Komisia odporúča alebo neodporúča žiadosť podporiť a zároveň odporúča výšku podpory. O schválení alebo neschválení žiadosti rozhoduje predseda vlády SR.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára.

Všetky ďalšie dôležité a doplňujúce informácie sú dostupné v dokumente

Priama podpora

Finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR budú poskytované ako priama podpora. O dotáciu je možné uchádzať sa počas celého roka 2022, nie je časovo obmedzená.
Je možné sa uchádzať o podporu v prípade projektov zameraných na:

  • odstránenie škôd po živelných pohromách,
  • opravy havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov a verejných priestranstiev,
  • modernizáciu a rekonštrukciu budov.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – priama podpora
VZOR rozpočtu – priama podpora (povinná príloha)

Vyzvanie predsedu vlády na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života (2022)

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj 

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na rozvoj komunitného života po pandémii

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 23.5.2022.

Oprávnení žiadatelia: registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Výška dotácie:

Minimálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie: 500 EUR

Maximálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie: 10 000 EUR

Bližšie informácie viď link:

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti rozvoja komunitného života 
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – rozvoj komunitného života
VZOR rozpočtu rozvoj komunitného života (povinná príloha)

Zdieľať na sociálnych sieťach