1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Pozvánka na Evanjelický festival 2021

Pozvánka na Evanjelický festival 2021

Milé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, s veľkou radosťou vás pozývame na Evanjelický festival, ktorý sa uskutoční v Kežmarku v dňoch  1. – 4. júla 2021. Už od roku 1996 je vo zvyku, že sa naša evanjelická rodina pravidelne stretáva na podobných slávnostiach. Stretli sme sa vo Zvolene, Žiline, Banskej Bystrici, Ružomberku, Bratislave, Lučenci, Spišskej Novej Vsi, ale aj za hranicami Slovenska, v Békešskej Čabe.

Evanjelický festival je vždy milou príležitosťou, nie len na stretnutie, ale aj spoločné zdieľanie sa s radosťami aj starosťami. Je to priestor na vymieňanie si skúseností našich spoločenstiev, priateľských a partnerských organizácií a takisto partnerských cirkví zo zahraničia. Táto pestrá paleta vytvára akúsi prehliadku celého spektra činností a aktivít, ktoré sa dejú v našej cirkvi a tvoria vzácny poklad služby pre celú spoločnosť.

Téma festivalu bude: Milovaní: pamätajte a očakávajte! (Jud 17-23)

“Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, čo predpovedali apoštolovia nášho Pána Ježiša Krista; veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, ktorí budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, ktorí nemajú ducha. Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.”

Tak ako to vyjadruje tento biblický text, chceme aby sa stretla minulosť s prítomnosťou a s budúcnosťou. Dnes sme milovaní a preto sa môžeme pozrieť dozadu na to, čo vytvorilo podobu našej viery. A v dôvere Božích detí môžeme pozerať dopredu a očakávať dobré veci, ktoré sú pripravené pre nás osobne, pre naše spoločenstvá a celú našu cirkev. V Kežmarku chceme prežívať fakt, že v Ježišovi Kristovi sme vykúpené Božie deti. Že toto je najväčší poklad nášho života a východisková pozícia, ktorú máme. Z tohto miesta sa chceme rozpamätať na veľké medzníky života našej cirkvi, v ktorých sa formovalo naše luteránske vyznanie a podoba našej viery.

V roku 2021 si na Evanjelickom festivale v Kežmarku pripomenieme viaceré významné výročia pre cirkev: 500 rokov od snemu vo Wormse a slávny Lutherov výrok: Tu stojím, inak nemôžem, Boh mi pomáhaj; 500 rokov od prvého prečítania 95 výpovedí Martina Luthera na území Slovenska; 490 rokov od vydania Augsburského vierovyznania a v neposlednom rade aj 100 rokov od vzniku Evanjelickej cirkvi na území Československa.

Z tejto istej pozície chceme pozerať aj dopredu a napriek všetkému zložitému, čo sa môže diať, chceme očakávať dobré veci pre našu cirkev, pre jej službu, pre svedectvo, pre život jej spoločenstiev. Chceme aby bol festival povzbudzujúcim dúškom pramenitej vody, ktorá občerství každého evanjelického pútnika a posilní ho na ďalšiu cestu.

Z prvých kontaktov s cirkevným zborom a s mestom Kežmarok sme vycítili veľkú priazeň, podporu a otvorenú náruč. Počas 4 dní nám poskytnú nie len priestory na stretávanie sa, ale otvoria aj celé historické a kultúrne bohatstvo starobylého mesta Kežmarok. Určite zažijeme unikátnu atmosféru dreveného artikulárneho chrámu, impozantného nového chrámu, historických uličiek mesta a starobylých nádvorí kežmarského hradu. To všetko veríme prepojí spokojný úsmev účastníkov a výborný program v jednotlivých priestoroch.

Súčasťou Evanjelického festivalu bude v roku 2021 aj Semfest, festival Spoločenstva evanjelickej mládeže. Je výborné, že v Kežmarku sa stretnú obidve tieto festivalové rodiny a že bude dochádzať k prepájaniu programov a vzájomným medzigeneračným stretnutiam. V rámci celého tohto živého mraveniska bude samozrejme priestor aj pre mladé rodiny s deťmi.

Všetky informácie ohľadom prihlasovania, ubytovania, stravovania, presný program a mená hostí, budú postupne zverejňované na internetovej stránke ecav.sk.

Tešíme sa na spoločenstvo s evanjelikmi z celého Slovenska i zo zahraničia.

Organizačný výbor EF

Zdieľať na sociálnych sieťach