1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Pravidlá pre organizovanie podujatí od 12.1.2022

Pravidlá pre organizovanie podujatí od 12.1.2022

Bratia a sestry, prinášame Vám pravidlá pre organizovanie našich cirkevných hromadných podujatí, platné od 12. 1. 2022.
Vyhláška v plnom znení tu:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. Nízko rizikové podujatia
– účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
– platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
– povinné sedenie,
– hromadné podujatie prebieha bez spevu.

Podmienky:
– režim OP,
– najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno bohoslužby bez spevu, biblická hodina bez spevu či iné stretnutia v rámci cirkevného zboru bez spevu, bez konzumácie, s respirátorom a so sedením

2. Stredne rizikové podujatia
– účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
– na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

Podmienky:
– režim OP,
– najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. 

Príklad: medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť služby Božie so spevom či iné vnútromisijné aktivity so spevom

 

3. Vysoko rizikové podujatia
– tento typ podujatí sa služieb Božích netýka

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)
– vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
– umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
– organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia (pozn. zabezpečiť poverenú osobu, ktorá má na starosti spočítanie prítomných), 
– zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
– často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
– hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
– zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na hromadnom podujatí v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
– zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,
– tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Služby Božie, sobášne obrady a obrady krstu
– dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky (oblátku dávame na ruku), pri prijímaní pod obojím použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, (rozumej, víno podávame pre každému prijímajúcemu zo samostatného kalíšteka), 
– zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
– zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie). 

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

S pozdravom

Ing. Renáta Vinczeová                                                                          Mgr. Ivan Eľko
zástupkyňa generálneho dozorcu                                                        generálny biskup

Zdieľať na sociálnych sieťach