1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Radostné spoločenstvo v chráme a vo farskej záhrade

Radostné spoločenstvo v chráme a vo farskej záhrade

V Cirkevnom zbore ECAV Babiná, v nedeľu 23.6.2024 na službách Božích ďakovali za pomoc a požehnanie v školskom roku 2023/24. Do ich poriadku boli zapojení aj žiaci. Poslúžili prečítaním epištoly, spevom piesní „Keď som ráno vstával“ a „Je veľký náš Boh“ s gitarovým sprievodom. Aby sa k spevu mohlo pridať aj celé chrámové zhromaždenie, spomenuté piesne boli premietané na plátno. Vyznanie Viery všeobecnej kresťanskej po evanjeliu prebehlo za spoločného chytenia sa všetkých prítomných za ruky. V kázni na slová z Evanjelia podľa Jána 15,1-5 zaznel dôraz na to, že ako ratolesti Pána Ježiša máme v našom živote prinášať veľa ovocia viery. Po zaspievaní piesne „To ja, ó Pane môj“ žiaci prečítali krátke modlitby, ktoré sa týkali uplynulého školského roku. V nich vzdali Pánu Bohu predovšetkým vďaku za nadobudnuté vedomosti, výchovu aj za pravdy evanjelia Pána Ježiša Krista. Tie im boli zvestované na hodinách náboženskej výchovy a konfirmačnej prípravy. Prosili tiež o odpustenie, ak sa im nie vždy chcelo poslúchať rodičov a učiteľov i ochranu počas letných prázdnin. Pred záverečnou liturgiou prebehlo aj vyhodnotenie účasti a aktivity na detskej besiedke.

Po požehnaných chvíľach, prežitých dopoludnia v kostole, sa stretli aj podvečer vo farskej záhrade pri opekaní a súťažiach, čomu predchádzal spev piesní zo spevníka „K trónu slávy“ a modlitba.

Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne strávený čas, pekné počasie i za každého jedného zúčastneného.

Text: Roman Sarvaš, zborový farár

Foto: Mariana Mozolová

Zdieľať na sociálnych sieťach