1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Smútočný oznam

Smútočný oznam

Dňa 29. júla 2021 vo večerných hodinách vo veku 93 rokov zomrel JUDr. Dušan Roll. Pohreb bude v MALOM KOSTOLE – vo štvrtok 5. augusta 2021 o 14.00 hod.

     Brat Roll bol významnou kultúrnou osobnosťou Slovenska: Bol zakladateľom a dlhoročným generálnym komisárom Bienále ilustrácií Bratislava, zakladateľom medzinárodného festivalu Agrofilm Nitra, riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby a pôsobil aj v iných kultúrnych a vydavateľských inštitúciách. Za zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky mu prezident republiky 1. januára 2008 udelil Pribinov kríž II. triedy.

Dušan Roll bol zároveň hrdým evanjelikom a každonedeľným návštevníkom Služieb Božích v bratislavskom cirkevnom zbore. Po roku 1989 sa podieľal na konštituovaní novej cirkevnej ústavy a mnohých cirkevno-právnych predpisov. Bol aktívnym aj vo vydavateľstve Tranoscius a. s., kde v rokoch 2000–2008 bol predsedom predstavenstva Vydavateľstva Tranoscius.

Sme Pánu Bohu vďační  za jeho nasadenie v službe cirkvi, za jeho vieru, za jeho slušnosť a korektnosť, za jeho prácu a ochotu pomáhať na svet dobrým veciam a v neposlednom rade za jeho priateľské a bratské slovo. Takých ľudí naša cirkev potrebuje.

Celej rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech je potešením všetkým smútiacim slovo z proroka Izaiáša 12, 2: Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa. Lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:
Peter Mihoč, biskup VD
Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:
Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV:
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV

Životopis a odobierka:

Bratia a sestry, táto pohrebná rozlúčka sa koná zosnulému bratovi JUDr. Dušanovi Rollovi, ktorý sa narodil 28.1.1928 v Martine rodičom Belovi Rollovi a Ľudmile r. Haľamovej ako jedno z dvoch detí. Krstený a konfirmovaný bol v evanjelickom cirkevnom zbore v Martine. Po ukončení základnej a strednej školy sa po štúdiách stal absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Dňa 21.8.1954 v  kostole cirkevného zboru ECAV v Nitre uzavrel manželstvo s Annou rodenou Sopóciovou. V tomto manželstve sa im narodili dvaja synovia: Fedor a Milan. Pán Dušan Roll bol spisovateľom a pod pseudonymom Juraj Háj vytvoril množstvo detských kníh a iných publikácií. Bol redaktorom a zástupcom riaditeľa vydavateľstva Mladé Letá, členom a predsedom viacerých národných a medzinárodných organizácií  UNESCO a UNICEF, riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby a zakladateľom medzinárodne uznávanej inštitúcie Bienále ilustrácií Bratislava a spoluzakladateľom Medzinárodného domu pre deti BIBIANA. Bol veľkou osobnosťou slovenskej kultúry, ktorej venoval celý svoj produktívny život.

Pán JUDr. Dušan Roll sa aktívne zapájal do práce v evanjelickej cirkvi. Bol členom Generálneho presbyterstva ECAV, členom právnej komisie a komisie pre novú Ústavu ECAV a podpredsedom Synody v Uhrovci na ktorej ju predkladal a obhajoval. Spolu s JUDr. Ivan Šenšelom pripravoval pre Synody ECAV návrhy zákonov a nariadení. Bol organizátorom svetového kongresu evanjelickej organizácie Gustáv Adolf Werk vo Svätom Jure. Na požiadanie Predsedníctva ECAV a Ekumenickej rady cirkví pripravil zmluvu medzi 11 cirkvami, náboženskými spoločenstvami a Slovenskou republikou, ktorá bola následne schválená vo forme zákona Národnou radou SR a na základe tohto zákona pripravil znenie vyhlášok pre cirkevné školy a armádu. Bol kandidátom na Generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.  Bol predsedom predstavenstva a správnej rady vydavateľstva Tranoscius, ktorú vykonával do roku 2006. Za jeho pôsobenia boli o.i. vydané vo vydavateľstve desiatky kníh pre deti a mládež od evanjelických autorov. Vydavateľstvo pod jeho vedením sa zúčastnilo viacerých zahraničných výstavách kníh.

Aktívne spolu s manželkou sa zúčastňovali života v cirkevnom zbore.  Boli pravidelnými návštevníkmi Služieb Božích vo Veľkom chráme v Bratislave, prakticky do konca svojho života.

Pán život i smrti si ho povolal k sebe 29.7.2021 v neskorých večerných hodinách v prítomnosti svojej manželky držiac sa s ňou do poslednej chvíle za ruku. Dožil sa 93 rokov 6 mesiacov a 1 deň.

Zdieľať na sociálnych sieťach