1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. Spomienka na prof. Petríka v Modre-Kráľovej

Spomienka na prof. Petríka v Modre-Kráľovej

V nedeľu 22. januára, na 3. nedeľu po Zjavení, na Službách Božích si členovia CZ Modra-Kráľová pripomenuli osobnosť kňaza prof. Jána Milana Petríka pri príležitosti jeho 40. výročia úmrtia. Na Službách Božích sa zúčastnila aj rodina Petríková. Po prednese biografie zosnulého kňaza, osobných spomienok a príležitostných básní sme si uctili pamiatku obľúbeného kňaza i jeho manželky Ľudmily na miestnom cintoríne.

Ján Milan Petrík pôsobil v Modre-Kráľovej od 3. júla 1937 do 31. mája 1971, teda takmer 34 rokov. Bol to jeho jediný cirkevný zbor počas celého   kňazského pôsobenia. Súbežne pôsobil aj na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte. Patril k prvým doktorom evanjelickej teológie. 1. októbra 1937 sa stal prvým asistentom na Katedre praktickej teológie, neskôr bol vymenovaný za docenta a profesora praktickej teológie. V rokoch 1968 – 1969 zastával funkciu prodekana a v rokoch 1969 – 1972 funkciu dekana Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty. Vo funkcii dekan pôsobil až do 26. marca 1980, teda do svojich 70. narodenín.
Publikoval dve významné vedecké diela: dizertačnú prácu Dejiny slov. ev. a. v. služieb Božích (1946) a habilitačnú prácu Chrámové agendy Slovenskej ev. a. v. cirkvi (1948). Prof. Petrík má veľkú zásluhu na poslovenčení a zjednotení evanjelických bohoslužobných poriadkov. Zostavil prvú slovenskú Chrámovú agendu (1954), slovenské Pašie (1954) a Pohrebnú agendu (1972, 1983).

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Jozef Trtol
Spomienka

Dedina si všetko
postupne píše za uši
pamätá,
príde nový kazateľ
spočiatku cudzí
a neskôr Náš,
so slovom Božím
s vierou,
a možno ani netuší,
že seje semiačka seba
z ducha
zo silného človečenstva,
má prísnosť skaly
i nehu vetríka,
taká je i moja spomienka
ešte z čias náboženstva,
čo rokmi neodteká,
navždy zostáva,
skúsenosťou utvrdí sa,
na osobnosť,
na kňaza,
Dr. Jána Petríka…

Zdieľať na sociálnych sieťach