1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Správa zo zasadnutia presbyterstva ZD

Správa zo zasadnutia presbyterstva ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 23.9.2021  v priestoroch BÚ ZD začalo úvodom novozvolených predstaviteľov ZD: ses. Ľubici Kopincovej (členky dištriktuálneho súdu) a br. Štefana Bosáka (člena presbyterstva z radov neordinovaných).

Po schválení zápisníc  č. 2 zo dňa 23.6.2021 a č. 3 zo dňa 6.9.2021,   prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení.  Zaznela v nej,  informácia o jednaní s CZ Modra o možnosti zriadiť na území zboru evanjelickú základnú školu, ako aj informácia týkajúca sa  pripravovanej nájomnej zmluvy s CZ Bratislava Staré Mesto  pre EZŠ v Bratislava.

V ďalšom bode –  VM podujatia 2021 boli presbyteri oboznámení o  stretnutí na Branči, o seminároch pre neordinovaných, ktoré sa uskutočnili na 4 miestach – Modra, Diakovce, Stará Turá a Devičie , o plánovanom Festivale chrámovej piesne (len prehliadky, bez súťažnej časti), ktorý bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Zrušený bol Evanjelizačný víkend v Piešťanoch.

Prerokovaná bola žiadosť CZ Dolná Strehová o podporu z Fondu generálnej podporovne, ktorá bola odročená na ďalšie zasadnutie . Dištriktuálne presbyterstvo previedlo doplňujúce voľby do  Stavebného výboru ZD, kde bol za člena zvolený br. Miroslav Kopinec na návrh MYS. Do Hospodárskeho výboru nebol zvolený kandidát br. Marián Sedláček.

Jedným z bodov  programu bolo aj schválenie seniorálnych štatútov. Dištriktuálne presbyterstvo schválilo novelizáciu štatútu ZVS, štatút HOS bol vrátený na prepracovanie kvôli prílohám štatútu, ktoré obsahovali menoslov.

Nasledovalo schválenie dodatku nájomnej zmluvy s Coffe Place s r.o. – predĺženie doby nájmu. Dištriktuálni presbyteri rozhodli odpredať SMV ZV 736AP, o ktoré neprejavil záujem žiadny seniorát. V prípade, že sa SMV nepodarí odpredať, dištriktuálne presbyterstvo súhlasí so zošrotovaním vozidla.

Br. Michal Tekely oznámil prítomným členom DP, že jeho služba  presbytera v ZD končí z dôvodu, že odchádza do pastoračnej služby ozbrojených síl SR. Dištriktuálne presbyterstvo mu vyjadrilo poďakovanie za pôsobenie v ZD a rokovanie sa požehnaním br. biskupa skončilo.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca BÚ

Zdieľať na sociálnych sieťach