1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. Správa o zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva – 24.5.2024

Správa o zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva – 24.5.2024

Zasadnutie presbyterstva (ďalej DP) dňa 24.5.2024 sa začalo modlitbou br. zástupcu biskupa Miroslava Hvožďaru a dištriktuálny dozorca br. Peter Synak privítal prítomných. Po schválení programu a zápisnice č.1/2024 bola prerokovaná správa o plnení uznesení. Ďalej boli vyhodnotené misijné podujatia ZD ECAV, ktoré sa uskutočnili v tomto roku a DP bolo informované o najbližších plánovaných akciách ako je autobusový zájazd na Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou, Festival chrámovej piesne v Nitre, Misijné dni v Piešťanoch a v závere roka Kázňové prípravky. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov sčítania hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb predsedníctva ZD –dištriktuálneho biskupa. Z dvoch kandidátov získala Doc. ThDr. Sidonia Horňanová 2822 hlasov, čo je 42,32% a Mgr. Ján Hroboň 3731 hlasov, čo je 55,95% z celkového počtu voličov 6668. Do funkcie dištriktuálneho biskupa bol na ďalšie šesťročné funkčné obdobie nadpolovičnou väčšinou zvolený Mgr. Ján Hroboň. Výsledky volieb budú vyhlásené v CZ ZD dňa 2. júna 2024 a od tohto termínu sa počíta 15-dňová apelačná doba. V ďalšom bode rokovania bola podaná informácia a schválená správa o kontrole hospodárenia ZD za druhý polrok 2023.

Nasledovalo prerokovanie a schválenie žiadosti DNS o zrušenie CZ Kolárovo a pričlenenia ho k CZ Nesvady. DP schválilo návrh programu dištriktuálneho konventu, ktorý sa bude konať v CZ Kremnica, dňa 21.9.2024. Prerokovalo predkladané správy. Zaoberalo sa aj úpravou rozpočtu na rok 2024 a návrhom rozpočtu na rok 2025 a odporučilo ho konventu na schválenie.

V bode Rôzne presbyterstvo prerokovalo žiadosť EZŠ Bratislava o príspevok z Fondu cirkevného školstva, schválilo zámer preskúmať možnosti inštalácie fotovoltaiky na budovu Biskupského úradu, nasledovalo schválenie opravy strechy BÚ ZD v rozsahu cenovej ponuky od firmy ISON a odsúhlasenie nájomnej zmluvy so spoločnosťami Total Music s.r.o a DRUMPARK, s.r.o. na priestory suterénu budovy biskupského úradu (predajňa hudobných nástrojov).

Rokovanie sa ukončilo modlitbou ses. konseniorky Ivety Vachulovej, požehnaním br. zástupcu biskupa Miroslava Hvožďaru a zaspievaním piesne z ES č. 185 br. farárom Miroslavom Jägrom.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca biskupského úradu ZD ECAV

Zdieľať na sociálnych sieťach