1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

 Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre:

 

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PALISÁDY 57, BRATISLAVA

 

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou, o základná znalosť legislatívy evanjelického cirkevného školstva
 • člen ECAV
 • usporiadaný rodinný život
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • anglický alebo nemecký jazyk
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

 

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. doklady o vzdelaní,
 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),
 1. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 2. návrh koncepcie rozvoja školy,
 3. profesijný životopis,
 4. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,
 5. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 1. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
 1. stanovisko domáceho zborového farára,
 2. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 3. súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí (za účelom ich zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti)

 

zasielajte do 8.6.2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ EZŠ BA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen.  Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

 

Vo Zvolene 9.5.2022

 

Ing. Renáta Vinczeová                                                 Mgr. Ján Hroboň
dozorkyňa ZD ECAV                                                    biskup ZD ECAV

 

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach