1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Vyhlásenie predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k prebiehajúcej...

Vyhlásenie predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k prebiehajúcej utečeneckej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Drahí v Pánovi, sestry a bratia, cirkevné zbory!

V týchto dramatických časoch vojny na Ukrajine a ňou vyvolanej utečeneckej krízy, chceme predovšetkým vyjadriť veľké poďakovanie všetkým dobrovoľníkom na hraniciach a v prihraničných oblastiach, ktorí obetavo zabezpečujú starostlivosť o ľudí utekajúcich pred vojnou. Všetkým, ktorí poskytujú ubytovanie, či už v priestoroch cirkevných zborov, alebo v súkromí. A tiež všetkým, ktorí prispievajú praktickou službou, dopravnými prostriedkami, materiálnou alebo finančnou pomocou. Je to vzácne v Božích očiach. Ďakujeme!

Práve v týchto dňoch sa oveľa zreteľnejšie ako inokedy uvedomujeme význam slov Pána Ježiša: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili!“ (Mt 25, 45).

Radi by sme vás informovali, že v čase, keď píšeme toto Vyhlásenie, sme v Zbierke na Ukrajinu vyzbierali 99.466 eur, z toho Evanjelická cirkev v Sasku darovala 10 tis. eur. Zbierku bolo treba vyhlásiť okamžite a začala sa realizovať na bežný účet ECAV, na ktorý bolo zaslaných celkom 62.672 eur. Z toho účtu sme hneď v prvé dni vojny po konzultácii s partnermi zo Svetového luteránskeho zväzu poslali 15 tis. eur biskupovi Nemeckej evanjelickej cirkvi na Ukrajine Pawlovi Schwarzovi na lieky a zdravotnícky materiál. Záležalo nám ale na zriadení transparentného účtu, na ktorom aktuálne evidujeme 37.394 eur. Na tento účet budú prevádzané prostriedky, ktoré stále prichádzajú aj na pôvodný bežný účet. Z transparentného účtu budeme hradiť výdavky v súvislosti s poskytovanou pomocou. Ďakujeme všetkým darcom!

Mnoho ďalších prostriedkov vyzbierali aj samotné cirkevné zbory, ktoré ubytovávajú utečencov a hradia z nich réžiu svojich vlastných zariadení.

Cirkevné zbory, organizácie i jednotlivci vykonávajú materiálne zbierky. Okrem miestneho použitia ich expedujeme na východ Slovenska. V cirkevnom zbore Pozdišovce máme veľký sklad humanitárneho materiálu. Riešime nákupy, dopravu, preberanie darovaného materiálu, triedenie, distribúciu. Cítime, že čoskoro bude musieť vzniknúť sklad aj na západe, možno aj medzisklady v každom senioráte.

Od 3. marca stojí na hraničnom prechode Vyšné Nemecké stan, ktorý prevádzkuje Evanjelická diakonia a Ekumenická pastoračná služba v armáde a polícii. Striedajú sa tu uniformovaní i neuniformovaní duchovní predovšetkým z Evanjelickej a Reformovanej cirkvi, pracovníci oboch diakonií a okolo nich dobrovoľníci z týchto cirkví. Poskytujú „prvú pomoc“ utečencom priamo na hraniciach – teplo, jedlo, nápoje, odpočinok, malé služby, informácie, logistika na cestu, alebo hľadanie známych či ubytovania. Stratégia okolo stanového mestečka sa môže zmeniť, sme pripravení aj na premiestnenie našej služby viac do vnútrozemia.

V prvý týždeň krízy asi 95% utečencov iba transferovalo do okolitých krajín. V súčasnosti už polovica utečencov chce zostať na Slovensku. V priebehu troch týždňov sme v našich zariadeniach ubytovali do 1 800 osôb. Ďalších v súkromí. Logistika umiestňovania utečencov, ich dopravy a zaradenie do života je náročná. Túto činnosť koordinujú predovšetkým biskup Peter Mihoč, jeho spolupracovníci a ďalší. Veľmi veľa ľudí sa aktivizovalo na miestnej úrovni. Tá sieť spolupracujúcich je vzácna, i keď ťažko preskúšavaná.

Cirkev zriadila živý link, na ktorom sa môžu cirkevné zbory, organizácie i jednotlivci prihlásiť, ak sú ochotní poskytnúť ubytovanie. Ďalší link je na prihlasovanie sa dobrovoľníkov. Sú na webe ecav.sk, kde je aj množstvo aktuálnych informácií. Prosíme, zaujímajte sa o ne.

Chceme vás, sestry a bratia, milé cirkevné zbory zároveň poprosiť a vyzvať, aby ste vytrvali v dobročinnosti, boli trpezliví, čelili frustrácii a únave a boli pripravení aj na dlhodobejšiu pomoc. Nikto z nás nebol na takúto dramatickú situáciu pripravený. Preto je pochopiteľné, že sú aj problémy s komunikáciou, koordináciou, ako aj ekonomické, a to napriek obrovskému úsiliu mnohých v našej cirkvi. Nastavujeme pravidlá, ako čo najefektívnejšie využiť prostriedky zo Zbierky na Ukrajinu. Komunikujeme so zahraničnými partnermi, ktorí sledujú a oceňujú zápas našej cirkvi v utečeneckej kríze. Snažíme sa o čo najlepšie smerovanie ich pomoci na Slovensko.

Sme veľmi radi a vďační za každú iniciatívu osobnú, ako aj cirkevných zborov, ktorá napomáha ľuďom v núdzi. Chceme vás poprosiť a povzbudiť, aby ste medzi sebou komunikovali, pomáhali si na všetkých úrovniach cirkvi, čo mnohí iste aj robíte. Zaujímajte sa prosíme o dianie. Máme ešte dosť možností a rezerv, ako pomáhať. Prosíme, buďte v tom vynaliezaví, aktívni a obetaví.

Na všetkých nás ťažko dolieha situácia vojny. Myslíme na tých, ktorí sú bezmocní, bezradní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých vo svojich zdravotných či ekonomických ťažkostiach. Myslíme neustále na všetkých postihnutých hrôzami vojny. Tých ktorí stratili život, svojich blízkych, či majetok v tomto nezmyselnom konflikte. Myslíme aj na tých, ktorí sú zodpovední za toto nešťastie. Nanovo vás chceme vyzvať a prosiť o modlitby za skončenie vojny a mier na Ukrajine.

Napriek tejto ťažkej situácii smieme ako veriaci ľudia prežívať nové uistenie, že sme v Pánových rukách. Že On je „Alfa aj Omega, Počiatok i Koniec.“ (Zjav 21, 6). On je Pán dejín i nášho aktuálneho času a všetkého, čím hrozným i povzbudivým je naplnený. Preto sa nemusíme báť, ale s dôverou a odvahou viery môžeme plniť poslanie, ktoré nám On dal a očakávať „blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša“ (Tit 2, 13).

S vami v láske spojení,

Ivan Eľko, gen. biskup ECAV na Slovensku,
Renáta Vinczeová, zást. generálneho dozorcu, dozorkyňa ZD ECAV na Slovensku,
Peter Mihoč, biskup VD ECAV na Slovensku,
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku,
Ľubomír Pankuch, dozorca VD ECAV na Slovensku.

Bratislava, 17. marec 2022.

Zdieľať na sociálnych sieťach