1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Výzva z Fondu misie ZD

Výzva z Fondu misie ZD

Výzva

Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch na území ZD ECAV

 vypísaná v  súlade so Štatútom Fondu misie ZD ECAV na Slovensku, článok 3, bod 4

 

CIEĽ

Podporiť realizáciu misijných podujatí v seniorátoch a cirkevných zboroch na území ZD ECAV. Časové obdobie realizácie projektu je rok 2024. Všetky aktivity jednotlivých projektov musia byť uskutočnené do 31. 12. 2024.

 

OPRÁVNENÍ  ŽIADATELIA

Požiadať o dotáciu sú oprávnené všetky senioráty a cirkevného zbory na území ZD

 • ktoré majú vysporiadané všetky záväzky voči ZD
 • majú zabezpečené finančné prostriedky vo výške min. 10% z rozpočtu projektu

 

FORMA A VÝŠKA POMOCI

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok). Prostriedky sa udeľujú na základe žiadostí schválených Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť o dotáciu.

Finančná dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, v ktorej budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania misijného projektu. Dotácia sa poskytuje prevodom na bankový účet žiadateľa formou refundácie nákladov, tj. po  uskutočnení podujatia a predložení dokladov.

Celková výška finančných prostriedkov z Fondu misie určená na podporu misijných projektov seniorátov a cirkevných zborov na rok 2024 je 8 682€.

Dotáciu pre jedného žiadateľa (seniorát alebo cirkevný zbor) je možné poskytnúť v maximálnej výške 500 €.

 

OPRÁVNENOSŤ NÁKLADOV

Za oprávnené náklady sa považujú výdavky

 • boli skutočne vynaložené a je možné ich preukázať a dokladovať účtovnými dokladmi  spĺňajúcimi všetky potrebné náležitosti
 • uvedené v rozpočte projektu a majú priamy súvis s realizovaným misijným projektom
 • primerané (zodpovedajúce priemerným cenám), účelné, hospodárne a efektívne

 

Oprávnenými nákladmi náklady na:

 • materiálno-technické zabezpečenie projektu (napr. zabezpečenie priestorov, ozvučenia, osvetlenia, inej techniky)
 • obstaranie hmotného majetku súvisiaceho s realizáciou projektu
 • honoráre, ubytovanie a odmeny pre účinkujúcich, lektorov, pozvaných hostí
 • propagačné predmety, vecné ceny, kancelárske potreby
 • vstupné na športové alebo kultúrne podujatia
 • náklady na občerstvenie, stravu – max. do 50% žiadanej dotácie
 • náklady spojené s ubytovaním prihlásených účastníkov projektu

 

Oprávnenými nákladmi NIE SÚ najmä náklady na:

 • honoráre a odmeny pre organizátorov projektu
 • náklady na alkoholické nápoje a tabakové výrobky
 • náklady na opravy alebo rekonštrukciu
 • splátky pôžičky, úveru a úroky z nich plynúce
 • náklady uhradené v minulých rokoch

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podať v termíne od zverejnenia výzvy na webovej stránke ZD ECAV

do  31. januára 2024

 

Žiadosti sa podávajú elektronicky alebo prostredníctvom pošty. V prípade zasielania projektu prostredníctvom pošty je potrebné žiadosť zaslať tak, aby do uvedeného dátumu bola doručená na adresu BÚ ZD ECAV . V prípade zasielania projektu prostredníctvom elektronickej pošty je potrebné všetky doklady podpísať a zaslať na mailovú adresu: tajomnik@zdecav.sk

 

VYHODNOTENIE PROJEKTOV

Hodnotenie projektov prebieha nasledovnými fázami:

 1. formálne hodnotenie – posudzovanie formálneho (administratívneho) súladu – kompletnosť žiadosti – hneď po prijatí žiadosti
 2. vecné hodnotenie podľa nasledujúcich kritérií:
 • prínos projektu pre cieľové skupiny, veľkosť cieľovej skupiny
 • kvalita a originalita projektu
 • finančná náročnosť projektu, zabezpečenie prostriedkov z iných zdrojov
 1. schválenie žiadosti DP

Formálne a vecné hodnotenie projektov vykoná Predsedníctvo Fondu misie, ktoré predloží zoznam odporúčaných žiadostí na schválenie Dištriktuálnemu presbyterstvu ZD.

 

Žiadosť o príspevok z Fondu misie ZD

alebo

Žiadosť o príspevok z Fondu misie ZD

 

Štatút Fondu VM

Zdieľať na sociálnych sieťach