1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU TTSK

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU TTSK

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 poskytnutú v roku 2024 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“.

Cieľ programu: Podpora organizácií na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie organizácie na rozvoji, príprave a realizácii aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných aktivít.

Termíny podania : elektronická registrácia žiadostí o dotáciu od 01.01.2024 do 02.02.2024 vrátane.

 

Účel programu:

a) Kultúra: – podpora aktivít v oblasti umenia a kultúry,

– podpora vydávania pôvodnej tvorby,

– skvalitnenie organizovaného využitia voľného času,

– podpora aktívnych voľnočasových aktivít.

 

b) Sociálne veci: – podpora projektov zameraných na predchádzanie nárastu, sociálnopatologických javov,

– integráciu občanov so zdravotným postihnutím a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti.

 

c) Zdravotníctvo:- podpora projektov zameraných na zníženie chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb a zavádzanie nových diagnostických metód v zdravotníctve, na zlepšenie zdravia občanov TTSK.

d) Šport: – podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk,

– podpora reprezentácie TTSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru,

– usporadúvanie športových podujatí na území trnavského kraja.

 

e) Životné prostredie:- revitalizácia alebo rozširovanie menších zelených plôch v extravilánoch a intravilánoch miest a obcí a v poľnohospodárskej krajine (napr. obnova remízok, alejí, sadov a výsadba zelene – kvety, kríky atď.),

– ochrana, obnova a trvale udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov (napr. vodozádržné opatrenia, odpadové hospodárstvo, nelegálne skládky, edukatívne aktivity v oblasti životného prostredia)

– zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Cieľové skupiny v programe: Deti, mládež, seniori a dospelí obyvatelia miest a obcí na území TTSK

Bližšie informácie nájdete tu:

https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2024

Zdieľať na sociálnych sieťach