1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. Vzdelávanie kaplánov na GBÚ 2022

Vzdelávanie kaplánov na GBÚ 2022

V dňoch 30.5. – 2.6. sa na Generálnom biskupskom úrade  v Bratislave konalo ďalšie vzdelávanie kaplánov ECAV na Slovensku pod vedením sestry farárky Mgr. Kataríny Hudákovej z CZ Liptovský Ondrej.
V pondelok a utorok sme sa venovali homiletike, a to, konkrétne, prípravám a modelom kázní s bratom farárom Mgr. Ing. Martinom Horákom, Th. D. z CZ ČCE Brno 2. Spoločným cieľom bola práca s pôvodným gréckym textom Novej zmluvy, jeho exegéza, výklad a aplikácia.
V utorok popoludní medzi nás zavítala sestra Mgr. Beáta Sotáková, ktorá nám predstavila svoju prácu zdravotnej sestry v hospici a predniesla prednášku na tému „Umieranie a prístup k umierajúcim“, v ktorej nám priblížila jednotlivé fázy umierania. Taktiež sa s nami podelila o osobné skúsenosti z jej doterajšej odbornej praxe, kde poukázala na to, v čom spočívajú psychologické, sociálne a spirituálne potreby pacienta. Že práca so seniormi a umierajúcimi je síce prácou a službou náročnou, avšak za to, na druhej strane, nevyhnutnou a požehnanou.
Sestra farárka Katarína Hudáková si pre nás pripravila seminár s názvom „Pohrebné rozhovory“, kde nám, okrem iného, priblížila vlastnú pastoráciu s pozostalými.
Príjemným zakončením dňa boli večerné služby Božie v CZ Bratislava – Petržalka, na ktorých zvesťou slova Božieho, spoveďou a Večerou Pánovou poslúžila domáca sestra farárka Mgr. Eva Kolesárová. Vo svojom príhovore na biblický text o Ježišovom nanebovstúpení nás povzbudila tým, že tento nebeský manifest neznamená pre nás a cirkev koniec, ale začiatok prípravy niečoho nového. Po ich skončení sme sa presunuli do zborového domu, kde sme ešte zotrvali v spoločných rozhovoroch pri malom občerstvení.
V stredu nám prednáškou na tému „Správa registratúry“ a „Cirkevné archívnictvo“ poslúžil brat Mgr. Martin Miti Kováč z Centra histórie ECAV, ktorý nás voviedol do uvedenej problematiky. Mali sme i možnosť samostatne pracovať v skupinách a prakticky si vyskúšať zapisovanie administratívy a cirkevnej pošty.
Pred obedom sme ešte navštívili Múzeum Lutherovej reformácie na Palárikovej ulici a oboznámili sa s jeho vznikom a víziou.
Druhá časť dňa bola venovaná „Kultúre hlasového prejavu“ so sestrou doc. PhDr. Helenou Čertíkovou, hlasovou pedagogičkou z VŠMÚ v Bratislave. Cieľom programu bola práca s literárnym textom, v ktorom sme sa sústredili na jeho správny prednes a intonáciu. Súčasťou bloku boli prednesy časti vlastných kázní, v ktorých sme hodnotili celkový prejav nás, ako kazateľov, i celkové naše vystupovanie.
Posledný deň nášho vzdelávania patril dvom vzácnym hosťom. Sestre Mgr. Dane Naďovej z Metodicko-pedagogického centra (MPC), ktorá sa venovala témam „Postavenie náboženskej výchovy na štátnych školách“ a „Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa náboženskej výchovy“. Boli sme oboznámení i s ďalšími, pre prácu pedagogického zamestnanca školy, dôležitými oblasťami, aký sú školský vzdelávací program (ŠVP) a adaptačné a aktualizačné vzdelávanie.
A bratovi generálnemu duchovnému ÚEPS v OS SR a OZ SR, plk. Mgr. Viktorovi Sabovi, ktorý nám predstavil cieľ, stratégiu a zameranie tohto útvaru. Taktiež sa s nami podelil o cenné skúsenosti zo svojej, doposiaľ, pastoračnej služby a vojenskej misie.
Naše stretnutia sme vždy začínali rannými pobožnosťami v kaplnke GBÚ, na ktorých slovom Božím a modlitbou poslúžili zboroví kapláni a vždy ich končili večerným stíšením, na ktorých sa nám prihovárala sestra farárka Hudáková.
Ďakujeme, predovšetkým, Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie. Ďakujeme aj GBÚ za možnosť využiť ich priestory pre naše vzdelávanie. Ďalej bratovi generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku Mgr. Ivanovi Eľkovi, ktorý medzi nás párkrát zavítal, aby nás pozdravil i povzbudil v službe. Potom sestre tajomníčke EMC Mgr. Daniele Veselej za jej neúnavnú starostlivosť a zabezpečenie občerstvenia. A, taktiež, i sestre farárke Mgr. Kataríne Hudákovej za jej láskavý čas, ktorý nám venovala a priateľstvo, ktoré s nami vytvárala.

Ivan Lukáč, zborový kaplán CZ ECAV Bratislava – Dúbravka

Zdieľať na sociálnych sieťach