Značka: Uznesenia

Štatút fondu misie

Štatút Fondu misie Západného dištriktu ECAV na Slovensku Článok 1 Základné ustanovenie 1. Názov fondu je Fond misie Západného dištriktu

Viac »

Výbory

Sú poradnými orgánmi dištriktuálneho konventu i dištriktuálneho presbyterstva, v čase medzi zasadnutiami konventov ich činnosť usmerňuje dištriktuálne presbyterstvo. Predsedov výborov

Viac »

Konvent

Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov a s hlasom

Viac »

Charakteristika a história

História Západného dištriktu ECAV Naši predkovia pred reformáciou patrili ako kresťania do všeobecnej cirkvi. V 16.storočí vznikol v Európe veľký duchovný, cirkevný 

Viac »