1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Zo zasadnutia presbyterstva – 6.10.2022

Zo zasadnutia presbyterstva – 6.10.2022

Prvé prezenčné zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) v tomto roku sa konalo dňa 6.októbra 2022 vo Zvolene. Na začiatku, pod vedením br. biskupa J. Hroboňa bol úvod do úradu novozvolených presbyterov br. Ondreja Šoltésa, br. Petra Synaka a členky dištriktuálneho súdu ses. Soni Pichnarčíkovej. Dodatočne bol uvedený do úradu náhradný presbyter br. Michal Šebesta, zvolený v roku 2021.

Po doplnení a schválení zápisníc z predchádzajúcich dvoch zasadnutí, prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení a bolo informované o vnútro-misijných akciách a dotáciách, ktoré ZD ECAV získal na vnútro-misijné aktivity na rok 2022. Plánované podujatia od posledného DP sa uskutočnili nasledovne: Služby Božie v prírode v Kremnických Baniach, na Branči, v Galante, semináre pre neordinovaných v Trenčianskych Stankovciach, v Galante a Zvolene. Z jesenných termínov seminárov pre neordinovaných sa pre malú účasť nekonal vo Zvolene, konal sa v  Galante a má sa konať ešte v Trenčianskych Stankovciach. Čakajú nás podujatia: Festival chrámovej piesne v Nitre a Misijné dni v Piešťanoch.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadostí CZ Kalná nad Hronom/DNS/ a CZ Podlužany/POS/, ktoré žiadali o zrušenie kaplánskeho miesta. CZ Dunajská Lužná bola žiadosť o zriadenie kaplánskeho miesta vrátená na doplnenie v zmysle CZ 1/2022. Boli schválené žiadosti  o finančný príspevok CZ Jabloňovce (GePo) a ZD ECAV na vnútro-misijné akcie 2023( HfO a EKM).

Nasledovalo odvolanie br. Jána Kolesára a ses. Evy Kolesárovej z členov Rady školy EL a EZŠ v Bratislave z dôvodu, že boli zvolení za farárov do Bardejova (Východný dištrikt) a za nových členov boli zvolení br. David Bázlik (EL) a ses. Ilona Bázliková (EZŠ).

V ďalšom bode programu sa presbyteri vrátili k  požiadavke HOS a schválili doplnený štatút HOS.

V zmysle štatútu GHV ECAV jeden z členov GHV má byť nominant za Západný dištrikt, ktorého volí dištriktuálne presbyterstvo ZD. Zvolený bol Mgr. Martin Šimun.

Nasledovala informácia o nedoplatkoch dištriktuálneho príspevku a príspevku do Fondu cirkevného školstva ZD. Dištriktuálne presbyterstvo požiadalo predsedníctva seniorátov, aby zabezpečili s CZ vyrovnanie nedoplatkov pre ZD.

Dištriktuálni presbyteri sa v bode Rôzne zaoberali  žiadosťou BAS, v ktorom BAS žiada dištriktuálne presbyterstvo o vyjadrenie k uzneseniam seniorálneho konventu BAS ECAV. Uznesenia sa týkajú  informácii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV za rok 2021 a legislatívnych zmien  CPP ECAV, ktoré je príslušný vybaviť  GBÚ ECAV.

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca biskupského úradu Zuzana

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach