1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Zo zasadnutia presbyterstva – 6.10.2022

Zo zasadnutia presbyterstva – 6.10.2022

Prvé prezenčné zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) v tomto roku sa konalo dňa 6.októbra 2022 vo Zvolene. Na začiatku, pod vedením br. biskupa J. Hroboňa bol úvod do úradu novozvolených presbyterov br. Ondreja Šoltésa, br. Petra Synaka a členky dištriktuálneho súdu ses. Soni Pichnarčíkovej. Dodatočne bol uvedený do úradu náhradný presbyter br. Michal Šebesta, zvolený v roku 2021.

Po doplnení a schválení zápisníc z predchádzajúcich dvoch zasadnutí, prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení a bolo informované o vnútro-misijných akciách a dotáciách, ktoré ZD ECAV získal na vnútro-misijné aktivity na rok 2022. Plánované podujatia od posledného DP sa uskutočnili nasledovne: Služby Božie v prírode v Kremnických Baniach, na Branči, v Galante, semináre pre neordinovaných v Trenčianskych Stankovciach, v Galante a Zvolene. Z jesenných termínov seminárov pre neordinovaných sa pre malú účasť nekonal vo Zvolene, konal sa v  Galante a má sa konať ešte v Trenčianskych Stankovciach. Čakajú nás podujatia: Festival chrámovej piesne v Nitre a Misijné dni v Piešťanoch.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadostí CZ Kalná nad Hronom/DNS/ a CZ Podlužany/POS/, ktoré žiadali o zrušenie kaplánskeho miesta. CZ Dunajská Lužná bola žiadosť o zriadenie kaplánskeho miesta vrátená na doplnenie v zmysle CZ 1/2022. Boli schválené žiadosti  o finančný príspevok CZ Jabloňovce (GePo) a ZD ECAV na vnútro-misijné akcie 2023( HfO a EKM).

Nasledovalo odvolanie br. Jána Kolesára a ses. Evy Kolesárovej z členov Rady školy EL a EZŠ v Bratislave z dôvodu, že boli zvolení za farárov do Bardejova (Východný dištrikt) a za nových členov boli zvolení br. David Bázlik (EL) a ses. Ilona Bázliková (EZŠ).

V ďalšom bode programu sa presbyteri vrátili k  požiadavke HOS a schválili doplnený štatút HOS.

V zmysle štatútu GHV ECAV jeden z členov GHV má byť nominant za Západný dištrikt, ktorého volí dištriktuálne presbyterstvo ZD. Zvolený bol Mgr. Martin Šimun.

Nasledovala informácia o nedoplatkoch dištriktuálneho príspevku a príspevku do Fondu cirkevného školstva ZD. Dištriktuálne presbyterstvo požiadalo predsedníctva seniorátov, aby zabezpečili s CZ vyrovnanie nedoplatkov pre ZD.

Dištriktuálni presbyteri sa v bode Rôzne zaoberali  žiadosťou BAS, v ktorom BAS žiada dištriktuálne presbyterstvo o vyjadrenie k uzneseniam seniorálneho konventu BAS ECAV. Uznesenia sa týkajú  informácii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV za rok 2021 a legislatívnych zmien  CPP ECAV, ktoré je príslušný vybaviť  GBÚ ECAV.

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca biskupského úradu Zuzana

Zdieľať na sociálnych sieťach