1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. AKTUALIZÁCIA USMERNENIA k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021

AKTUALIZÁCIA USMERNENIA k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021

Bratia a sestry,

na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali včera večer, teda 16.4.2021 po 18.tej hodine, vám posielame aktuálne platné pravidlá k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021. Hlavnou zmenou je upustenie od povinnosti testov.

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

–        počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

–        vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),

–        pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

–        dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

–        dodržiavať respiračnú etiketu,

–        z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

–        dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

–        v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,

–        zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

–        zakazuje sa podávanie rúk,

–        vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Spev je povolený.

Predsedníctvo ECAV povzbudzuje k otvoreniu chrámov a sprístupneniu Služieb Božích naživo, čo možno najväčšiemu počtu veriacich. Zároveň, až do úplného uvoľnenia opatrení prosíme, aby ste pokračovali aj v prenosoch na internete.

Čo sa týka ostatných vnútro-misijných aktivít, týchto sa uvoľnenie netýka. Odložme prosíme ešte besiedky, mládežnícke stretnutia či iné zasadnutia. Večerné stredtýždňové pobožnosti sú samozrejme povolené s dodržaním všetkých pravidiel ako pri nedeľných Službách Božích.

„A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.R 15, 5-6

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Ivan Eľko a Ján Brozman

Zdieľať na sociálnych sieťach