1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie pre slovensko – maďarské pohraničné oblasti

Dotácie pre slovensko – maďarské pohraničné oblasti

Dávame Vám do pozornosti výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie, ktoré sú určené pre národnostné menšiny na  slovensko-maďarskom  území  a cezhraničnú spoluprácu na tomto území

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 3/2021  (do 15.1.2021)

Podpora je určená pre oblasť „neprofesionálneho umenia

Zámerom podprogramu je podpora realizácie neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a podpora hudobných, tanečných, literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia

Bližšie informácie:

https://kultminor.sk/attachments/article/593/V%C3%BDzva%20%C4%8D.%203%20-%202021.pdf

https://kultminor.sk/attachments/category/196/%C5%A0TRUKT%C3%9ARA%20PODPORNEJ%20%C4%8CINNOSTI%20FPKNM%20na%20rok%202021_FINAL_priority.pdf  – v príručke popisovanej podpory je od str. 9 špecifikovaná oblasť, pre ktorú je konkrétne určená táto výzva

Fond malých projektov SK-HU  (do 31.1.2021)

Cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

Tento špecifický cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna cezhraničná výmena skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev; vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách; vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový región; zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.

Bližšie informácie:

http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp

http://www.viacarpatia-spf.eu/files/2020-12-01-122726-V__zva_na_predkladanie___oFP_pre_mal___projekty.pdf

 

Zdieľať na sociálnych sieťach