1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Ekológia v Moravskom Lieskovom má stále pevné miesto

Ekológia v Moravskom Lieskovom má stále pevné miesto

Súčasné alarmujúce správy o stave životného prostredia zo zahraničia i očividné zmeny klímy  v našom životnom priestore (medziiným aj ničivé tornádo na Morave v lete tohto roka) dávajú za pravdu názorom, že naše panstvo nad prírodou nemôže znamenať našu bezohľadnosť voči Božiemu stvorenstvu.
ECAV na Slovensku sa k tomuto poznaniu postavila jednoznačne. V apríli 2014 vytvorila celocirkevný Výbor na ochranu Božieho stvorenstva, autora tohto článku menovalo generálne presbyterstvo za predsedu kreovaného grémia. Nastalo obdobie medzinárodnej spolupráce a činorodej eko–práce v konkrétnych zboroch.
Čochvíľa uplynie rovných 5 rokov, konkrétne 30. novembra 2021, čo bol realizovaný systém ekologickej certifikácie cirkevných zborov ECAV na Slovensku a po splnení náročných podmienok bol certifikovaný prvý zbor – CZ ECAV Moravské Lieskové.
Hoci už ekovýbor ECAV pracuje v novom zložení, téma zodpovednosti v Moravskom Lieskovom je stále aktuálna. V prvom rade formou šetrenia energií na fare formou zateplenia objektu, LED osvetlením namiesto klasických žiaroviek či zastaraných žiariviek alebo aj takými detailmi ako používaním recyklovaného kancelárskeho papiera, nastavením teplotných zón v budove a dôsledným uprednostňovaním hromadnej dopravy, prípadne spoločnej jazdy viacerými osobami v jednom vozidle zo strany duchovného.
Z jeho iniciatívy vrcholí každoročne v cirkevnom zbore na Kvetnú nedeľu podujatie pod názvom Autopôst. Jeho cieľom je nahradiť automobilovú dopravu cyklodopravou alebo pešou chôdzou bez emisií. Deti z detskej besiedky sa pravidelne zapájajú do projektu Adoptuj si kravičku, na podporu spotreby slovenských mliečnych výrobkov. Finančne taktiež podporili činnosť les ochranárskeho zoskupenia VLK na východe SR.
Veľmi dôležité je však vzdelávanie. To sa kontinuálne deje najmä na pôde detskej besiedky a dorastu pod obetavým vedením Bc. Viery Macovej. Na farskej záhrade bol svojpomocne vybudovaný hotel pre hmyz, kompostér z odpadových drevených dosiek, 1000 l nádrž na dažďovú vodu z repasovaného IBC kontajnera. Obetavé cirkevníčky Mária Uhríková a Ľudmila Štefanovičová z vlastných zdrojov založili túto jar skalku z ozdobnými skalničkami aj bylinkami. Manželka konseniora spolu s deťmi  prispela do spoločného diela zasa zabezpečením stavebného  materiálu i finálnym dohotovením vyvýšených záhonov, ktoré sú osadené aj jedinečným systémom zavlažovania Olla, ktorý sa používal už v staroveku. Duchovný pastier už 13 rokov postupne buduje na farskom pozemku zelenú farskú záhradu vysádzaním ozdobných kvetov, trvaliek, okrasných kríkov, ale aj desiatkami úžitkových stromov. Odpadová drevná hmota vznikajúca pri jarnom reze drevín sa pravidelne mulčuje. Popri štandardných jabloniach, hruškách, slivkách, višniach, čerešniach tak môžu deti i dospelí návštevníci fary vidieť ringloty, mirabelky, slivky belice, mišpule, duly, francúzsky červený cukrársky orech, oskoruše, figy, hrozno, viaceré odrody černíc, maliny (vrátane žltých aj fialových).
O ovocie a plodiny, ktoré Pán Boh požehnáva, sa rodina farára obetavo delí s cirkevníkmi, ktorí sú nápomocní pri celoročnej starostlivosti o farskú záhradu.
Výnimočnosť tejto zelenej farskej záhrady je spojená aj so zásadou  a základným pravidlom nepoužívať  umelé chemické postreky. To vidno na pestrej skladbe fauny vrátane modliviek nábožných, ježkov, ďatľov, žĺn, netopierov…

Početnosť návštevníkov besiedky a dorastu je v ostatnom čase obmedzená rýchlo sa meniacimi covidovými opatreniami, ale vďaka dobrej spolupráci s miestnou základnou školou mohli deti pri zvestovaní Božieho slova využívať aj školské zázemie a vytvoriť biblický krúžok, ktorý nesie priliehavé meno Kroky za poznaním. Tešíme sa preto opäť na jarnú sezónu a ďalšie spoznávanie rozmanitosti krás našej vlasti formou výletov. Pane Bože, popraj zdaru!

ThDr. Peter Maca, konsenior POS ECAV
Foto: Bc. Viera Macová, Peter Maca

Zdieľať na sociálnych sieťach