1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Spomienka na brata biskupa Rudolfa Koštiala

Spomienka na brata biskupa Rudolfa Koštiala

Vo štvrtok, 28. októbra 2021 sa vo zvolenskom evanjelickom kostole Svätej Trojice konali služby Božie spojené so spomienkou na brata biskupa ThDr. Rudolfa Koštiala – pri 30. výročí  úmrtia.

Brat farár – biskup ThDr. Rudolf Koštial sa narodil 3. apríla 1913 na Starej Turej. Prostredie rodičovského domu ako aj cirkevného zboru, kde vyrastal  formovali jeho vnímavú dušu k tomu, aby sa po maturite v Novom Meste nad Váhom zapísal na Teologickú vysokú školu ECAV v Bratislave. Tretí ročník teologickej fakulty študoval v Štrasburgu vo Francúzsku, štvrtý ročník dokončil v Bratislave. Po ordinácii bol vyslaný vedením našej cirkvi, na žiadosť slovenských veriacich v USA, za slova Božieho kazateľa do Detroitu. Tu požehnane pracoval jeden rok. Po návrate bol ustanovený na prechodný čas do Nemecko-slovenského cirkevného zboru vo Veľkej, potom pôsobil v malom cirkevnom zbore v Hrušove a to päť rokov, ďalšie dva roky pôsobil ako katechéta v Bratislave. Tu zastáv al aj funkciu spoluredaktora časopisu SLUŽBA a bol tajomníkom Štúrovskej evanjelickej spoločnosti.  Po tom ako sa opäť vrátil do cirkevnej zborovej práce necelý rok pracoval v malom cirkevnom zbore v Mysleniciach pri Bratislave a potom deväť rokov v novotvoriacom sa cirkevnom zbore v hlavnom meste republiky v Prahe. Tu sa venoval už vtedy ekumenickej spolupráci ako člen redakčnej rady Kostnických jiskěr a tajomník rekonštrukčného výboru cirkvi. Najdlhšie a to necelých dvanásť rokov pracoval ako duchovný pastier v Skalici. Posledné tri roky svojho pôsobenia v Skalici bol aj seniorom Myjavského seniorátu a po smrti brata biskupa Dr. A. Ľ. Katinu bol zvolený v roku 1969 za biskupa ZD so sídlom vo Zvolene.  Inštalácia za biskupa ZD ECAV sa konala 26. 10. 1969 v jeho rodisku na Starej Turej, kde od generálneho biskupa Dr. Jána Chabadu prevzal biskupský kríž.

24. apríla 1984 v kostole pri akadémii, na Löcsiho ulici, pod predsedníctvom dekana akadémnie Dr. J. Vámosa a prodekana Dr. T. Fabinyho, za účasti vedúceho biskupa ECAV v Maďarsku Dr. Z. Káldyho a zástupcu nášho veľvyslanectva v Budapešti p. Lapšanského bol dôstojnému bratovi biskupovi Rudolfovi Koštialovi udelený titul ThDr. Bola tým ocenená jeho duchovná činnosť ako aj práca na poli cirkvi. Ďakovnú reč brat biskup predniesol v angličtine.

CZ Zvolen    

Na volebnom konvente v CZ ECAV Zvolen bol 19. 9. 1971 jednohlasne pozvaný a zvolený za farára zboru. Na začiatku svojej zborovej práce zostal sám, nakoľko biskupský tajomník Dr. Andrej Hajduk bol v tom čase farárom v Hronseku a kaplán Pavel Hanka bol nemocný. Tento po dlhšej chorobe 8. 7. 1975 zomrel vo veku 55 rokov. Od 1. 1. 1972 sa biskupský tajomník Dr. Andrej Hajduk vzdal kňazskej stanice v Hronseku a stal sa zástupcom farára – biskupa vo zvolenskom zbore, vykonávajúc súčasne funkciu dištriktuálneho farára. Radostné udalosti v cirkevnom zbore neraz striedali smutné ako aj ťažké chvíle v cirkevno zborovej práci a v živote cirkvi. Boli to problémy s vyučovaním náboženskej výchovy na školách ako aj veľký pokles konfirmandov, nezáujem o náboženský a cirkevný život po novembri 1989. Napriek tomu v cirkevnom zbore Zvolen bolo badateľné oživenie zboru.

Napokon aj v generálnej cirkvi nastali zmeny: brat generálny biskup Prof ThDr. Ján Michalko sa 2. 4. 1990 vzdal úradu a tak veľkú časť práce na seba prevzali dištriktuálny biskupi. V zbore sa okrem iného v tom čase prejednávala oprava bašty v záhrade, vrátenie Domu evanjelickej mládeže na Ulici Čsl. Armády a vrátenie domu SEJ na Námestí SNP vo Zvolene. Celozborovým presbyterstvom bol 10. 3. 1991 podaný návrh na odčlenenie Biskupského úradu ZD od farského úradu. Evanjelická fara vo Zvolene bola v rokoch 1970 – 1994 aj sídlom Biskupského úradu ZD, ktorý je vo Zvolene od roku 1952. Až do roku 1970 bol biskupský úrad v budove Slovenskej evanjelickej jednoty, ktorá má dodnes na priečelí znak SEJ. Od 1. 7. 1994 sa biskupský úrad nanovo presťahoval do svojej pôvodnej budovy.

Na zasadnutí GP v Bratislave oznámil brat biskup ThDr. Rudolf Koštial, že dňom 1. 8. 1991 zo zdravotných dôvodov po viac ako 53-ročnej kňazskej činnosti skladá svoj biskupský úrad a odchádza do dôchodku. 22 rokov slúžil ako biskup ZD ECAV. Počas celej služby bola jeho vernou a starostlivou pomocníčkou jeho drahá manželka Júlia Koštialová, ktorá bola nielen biskupovou manželkou ale aj iniciátorkou a organizátorkou rôznych cirkevných aktivít. 78-ročný biskup tak odovzdáva svoj biskupský kríž a skladá úrad biskupa ZD, aby si odpočinul po namáhavej a zodpovednej úradnej činnosti. Odchádza do ústrania. Popri bohatej duchovnopastierskej činnosti, ktorá bola poznamenaná triezvym pietizmom a tichým modlitebným životom, rozvíjal aj bohatú literárnu činnosť. Napísal veľké množstvo článkov, homílií, úvah, recenzií, prednášok a príspevkov do cirkevných domácich i zahraničných časopisov. Súčasne preložil z literatúry okolo 15 diel, preložil Lutherov spis Ako sa treba modliť a vzácna je aj jeho sociálno-etická publikácia Biblia u nás.

24. 10. 1991 sa prišiel rozlúčiť na GBÚ v Bratislave pred cestou do Stuttgartu. Odtiaľ sa 27. 10. 1991 vrátil do Prahy a potom do Bratislavy. Bol očakávaný na zasadnutie GP 28. 10. 1991 ale Pán života i smrti si ho k sebe povolal do večnosti a to v nočných hodinách, kedy tíško usnul.

Rozlúčka so zosnulým bratom biskupom bola 4. 11. 1991 a to najskôr ráno 8:30 hod v Novom chráme na Legionárskej ul. v Bratislave, kde sa za bratislavský cirkevný zbor s ním rozlúčil brat farár Doc. ThDr. Ján Grešo. Za rímskokatolícku cirkev sa s ním rozlúčil arcibiskup Ján Sokol, metropolita Slovenska ako aj rímskokatolícky biskup Dominik Tóth, ktorý ho označil za osobného priateľa a ekumenického biskupa. Za dlhoročných zahraničných spolupracovníkov sa rozlúčil zo zosnulým Dr. D. Knall, biskup ECAV v Rakúsku, popredseda Svetového luteránskeho zväzu ako aj Ing. O. Lupták CSc., Prof. M. Kučera, František Mikloško, Martin Snopko a ďalší zástupcovia parlamentu, vlády SR, Matice slovenskej a ďalších spoločenských, kultúrnych a literárnovedných inštitúcií.

Telesné pozostatky brata biskupa ZD ThDr. Rudolfa Koštiala boli z Bratislavy prevezené do zvolenského chrámu Božieho, v ktorom sa prihováral svojim veriacim 22 rokov. Tu sa s ním rozlúčili nielen členovia CZ, seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi ale aj predstavitelia mesta, okresu a kraja. Veľký pohrebný sprievod odprevádzal zosnulého cez celé mesto za veľmi nepriaznivého počasia až na mestský cintorín vo Zvolene. Na tomto mieste je brat biskup pochovaný. Vo všetkých smútočných prejavoch sa ako motto opakovala vyslovená úcta k jeho tichej a pokornej službe, jeho zmysel i aktívna činnosť pre ekumenickú spoluprácu, jeho pôsobenie ako duchovného pastiera, kultúrneho činiteľa i národného dejateľa a rovnako tak aj jeho starostlivosť o Slovákov v zahraničí.

Spracovala a na Službách Božích prezentovala sestra farárka Mgr. Lívia Mojzsisová

 

Zdieľať na sociálnych sieťach