1. Úvod
 2. /
 3. Galérie
 4. /
 5. Dištriktuálny konvent ZD ECAV

Dištriktuálny konvent ZD ECAV

V sobotu, 10.6.2023 sa v CZ Nitrianska Streda konal výročný konvent nášho dištriktu. V jeho úvode bol slávnostne inštalovaný nový dozorca ZD ECAV Ing. Peter Synak. Pozdravili ho aj prítomní hostia: Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV, Marek Cingel, tajomník biskupa VD ECAV a brat senior BAS  – Pavel Kollár, s ktorým náš nový brat dozorca tvoril predsedníctvo seniorátu.

Konvent potom pokračoval pracovnou časťou:

 1. Otvorenie a zriadenie konventu
 2. Schválenie zápisnice z dištriktuálneho konventu 12. júna 2022  vo Veľkom Krtíši
 3. Správa o plnení uznesení dištriktuálneho konventu 12. júna 2022  vo Veľkom Krtíši
 4. Voľby
 5. Správy konventu  (a predkladatelia)
  5.1   Výročná správa biskupa ZD  ECAV
  5.2   Správa o zasadnutiach dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV
  5.3   Správa výboru misie
  5.4   Správa predsedu školského výboru
  5.5   Správa o situácii v cirkevnom školstve ZD ECAV
  5.6 Správa o hospodárení a správa o kontrole hospodárenia ZD ECAV  za r. 2022, stanovisko k výsledku hospodárenia
  5.7  Rozpočet na r. 2024 
 6. Úprava  zmluvy o pôžičke  pre CZ Myjava / úrok vo výške inflácie zmenený na pevný úrok 3%
 7. Prijímanie uznesení konventu (návrhy seniorálnych konventov, dištr. presbyterstva a návrhovej komisie konventu)
 8. Ukončenie konventu

Uvedenie dozorcu ZD ECAV Petra Synaka:

Zdieľať na sociálnych sieťach