1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. K Valnému zhromaždeniu Tranoscia

K Valnému zhromaždeniu Tranoscia

Vo štvrtok 28. apríla sa uskutoční Valné zhromaždenie TRANOSCIUS, a.s.. Súčasťou jeho programu sú aj voľby do orgánov spoločnosti – predstavenstva, ako aj dozornej rady. Ich súčasní členovia boli zvolení ešte na valnom zhromaždení v roku 2019. Voľba však bola tromi akcionármi napadnutá na súde a Tranoscius sa nechtiac stal žalovanou stranou sporu a ocitol sa pred súdom. Prvostupňový súd sa sčasti stotožnil s argumentáciou troch akcionárov – žalobcov o neprípustnosti kolektívnej voľby, pokiaľ táto nemá oporu v stanovách, či volebnom poriadku. Aj napriek tomu, že rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, ako predstavitelia spoločnosti vnímame riziko spochybnenia oprávnenosti konať za spoločnosť.
Už pri koncipovaní programu na valné zhromaždenie v predchádzajúcom roku sme mali zámer zorganizovať valné zhromaždenie s voľbami a skoncovať s neželaným stavom právnej neistoty. Avšak nemožnosť osobnej účasti na valnom zhromaždení v dôsledku vyhláseného núdzového stavu, ako aj zložité procesy volieb, ktoré sme si sami v podobe volebného poriadku nastavili, nám neumožnili túto voľbu realizovať.
Členovia orgánov vydavateľstva sa preto rozhodli, že urobia krok, ktorým odstránia riziko právnej neistoty, nebudú čakať na rozhodnutie súdu a míňať energiu na zbytočné spory. Vzdali sa svojho členstva v orgánoch a ešte predtým svojím uznesením poverili jediného člena predstavenstva – biskupa ZD ECAV Jána Hroboňa, ktorého voľba nebola súdom prvého stupňa spochybnená, zvolať VZ a zaradiť do programu aj voľbu nových členov orgánov spoločnosti Tranoscius.
Keď sa obzrieme za tými pár rokmi nášho pôsobenia v Tranosciu, vidíme vydavateľstvo, ktorému sa od polovice roka 2019 podarilo nielen uchrániť pre ECAV a Tranoscius dva významné tituly ako Evanjelický posol spod Tatier a Tranovského evanjelický kalendár, ale aj zefektívniť vnútorné procesy, zracionalizovať prístup k obchodným miestam, investovať do elektronicko­‑informačného systému a jeho bezpečnosti a popritom vydať 21 titulov. Podarilo sa nám tiež hlbšie vniknúť do problematiky a poznať, aké množstvo práce nás pri premene vydavateľstva na modernú a konkurencieschopnú spoločnosť ešte čaká.
Následne, ako nám v roku 2019 akcionári prejavili svoju dôveru, pripravili sme ciele spoločnosti na roky 2019 – 2023. Naše ciele boli vypracované tak, aby zároveň napĺňali aj stratégiu ECAV na päť prstov: zvestovať, slúžiť, radovať sa, bdieť a podporovať.
K záväzku „ZVESTOVAŤ“ sme sa prihlásili predovšetkým založením edície Teologickej knižnice a vydávaním publikácií, ktoré sú zamerané na výklad a pochopenie Božieho Slova. V rámci Teologickej knižnice sme za tri roky vydali sedem kníh a ďalšie máme pripravené.
Ako cirkevné vydavateľstvo máme vo vienku záväzok „SLÚŽIŤ“ pre potreby ECAV a jej cirkevných organizačných jednotiek. Pripravili sme opravené vydanie Evanjelického spevníka, dotlač Biblií, pamätných listov, ale aj niekoľko kníh pre detského čitateľa. Pripravili sme aplikáciu TranApp, s ktorou môžete mať tak Evanjelický spevník, ale aj Pašie či Funebrál vo svojom mobilnom telefóne.
V rámci záväzku „PODPOROVAŤ“ prinášame na stránkach našich periodík Evanjelického posla spod Tatier, Cirkevných listov, ale aj časopisu pre deti Dúha cennú pôvodnú tvorbu. Pozorne načúvame požiadavkám z našich zborov a ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou a snažíme sa pripraviť pre nich vhodné pomôcky. Uvedomujeme si tiež rolu Tranoscia v prostredí Liptova, a preto intenzívne spolupracujeme s mestom Liptovský Mikuláš, ako aj s Múzeom Janka Kráľa na vzájomnom rozvoji. V rámci možností sa snažíme reagovať aj na celospoločenské problémy. Prebytočné police zo zrušenej predajne sme v tomto roku zapožičali charitatívnym organizáciám na uloženie tovarov v rámci pomoci pre ľudí postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.
Sprístupnili sme Tranovského knižnicu širokej verejnosti a predovšetkým bádateľom, a podporili tak výskum tohto vzácneho komplexu kníh, ktorý bol dlhé roky uložený v banánových krabiciach.
S tímom pracovníkov a spolupracovníkov Tranos­cia sme sa zhodli na tom, že jedine slušnosťou a poctivou prácou budeme zápasiť o priazeň našich čitateľov. Vieme, že iba takáto tvorba umožní „Radovať sa“ z našej práce a túto radosť chceme sprostredkovať aj našim čitateľom.
Radosťou nás napĺňa aj naša ostatná rozsiahla monografia vydaná k stému výročiu ECAV na Slovensku. Ide o dielo viacerých autorov, ktoré je ako prvé v takom komplexe venované moderným cirkevným dejinám a pôsobeniu cirkvi v spoločnosti až po súčasnosť.
Uplynulé dva roky boja proti pandémii, reálna zastaranosť vydavateľstva, ale aj pokles predplatiteľov perio­dík a s tým spojené finančné možnosti do veľkej miery okresali naše plány a zreálnili očakávania. Napriek tomu sa nám stále darí napĺňať naše základné poslanie a to je vydávať knihy a periodiká. Verím, že zvolená cesta slušnosti a kultivovanej komunikácie je cestou aj pre budúci rozvoj Tranoscia. Nechceme odísť od nedokončenej práce, a preto sa, aj keď v mierne pozmenenom zložení, uchádzame o možnosť dokončiť to, čo sme si  v službe pre Tranoscius predsavzali.

Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva Tranoscia

Zdieľať na sociálnych sieťach