1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Stretnutie dištriktuálneho presbyterstva online

Stretnutie dištriktuálneho presbyterstva online

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku zasadalo dňa 25.4.2022 online formou.

Hlavným bodom rokovania bolo schválenie návrhu nájomnej zmluvy na budovu Evanjelickej základnej školy  s CZ Bratislava Staré Mesto.  Predsedníctvo ZD informovalo o neakceptovaní  návrhu zmluvy zo strany  CZ Bratislava Staré Mesto, ktorý upravoval okrem iného podmienky financovania opráv a rekonštrukcie budovy s tým, že povinnosťou prenajímateľa je použiť min. 50% výšky prijatého nájomného na rekonštrukciu budovy. V správe predsedníctvo ZD konštatovalo, že prístup CZ nesvedčí o dobrom úmysle a korektnom obchodnom vzťahu, nakoľko všetky ústne prezentované zámery týkajúce sa investícií do opráv, nechce mať CZ písomne podchytené v zmluve o nájme. V rámci zasadnutia bol daný priestor na vyjadrenie aj zástupcom Rady školy a Rady rodičov  EZŠ, ktorí prezentovali úprimný záujem, aby  škola  pokračovala vo svojej činnosti a ochotu rodičov finančne prispievať na jej chod. Po rozsiahlej diskusii dištriktuálni presbyteri odsúhlasili uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi CZ Bratislava Staré Mesto a EZŠ Bratislava na dobu dva roky, s výškou nájomného 20 000€ ročne s tým, že CZ bude po túto dobu oslobodený od platieb do FCŠ ZD ECAV.  Zároveň predsedníctvo ZD informovalo o potrebe vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa EZŠ, ktoré by sa malo realizovať v najbližšom období.

V bode Rôzne sa presbyterstvo zaoberalo Štatútom rady školy EGT, schváleným dňa 5.4.2022.  Rada školy pri Evanjelickom gymnáziu Tisovec schválila svoj štatút s podmienkou nadobudnutia platnosti  a účinnosti až po schválení dištriktuálnym presbyterstvom. V zmysle vyhlášky MŠ SR nie je schválenie štatútu v kompetencii dištriktuálneho presbyterstva, preto DP odporúča štatút prepracovať a schváliť na najbližšom rokovaní Rady školy EGT. Rokovanie ukončil brat biskup modlitbou a požehnaním.

 Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ
Zuzana

Zdieľať na sociálnych sieťach