1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Obnovme si svoj dom na rok 2023

Obnovme si svoj dom na rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2023

Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Termín na podanie žiadostí je do 13.12.2022.

Oprávnený žiadateľ je aj registrovaná  cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

 

Výzva ma predkladanie žiadostí na rok 2023:

 • podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 • podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany   pamiatkového fondu
 • podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
 • podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
 • podprogram 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok

Registrácia žiadateľa do ISDS vrátane jednotlivých krokov (registrácia, vyplnenie

formuláru a zaregistrovanie žiadosti) je dostupná na: Portál dotácií Ministerstva kultúry SR (gov.sk)

Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2023 podprogramy 1.1 – 1.6

Pokyny k podaniu elektronickej žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa.

Ministerstvo pre potreby všeobecnej komunikácie so žiadateľmi zriadilo adresu elektronickej pošty dotacie@culture.gov.sk, na ktorú sa môže žiadateľ obrátiť, pokiaľ má doplňujúce otázky.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach