1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. DOTÁCIA na všeobecne prospešné služby – z TSK

DOTÁCIA na všeobecne prospešné služby – z TSK

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie TSK číslo 12/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytuje možnosť čerpať nenávratný finančný príspevok/ dotáciu na všeobecne prospešné služby, ktoré sú najmä:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

Cieľ: Všeobecne prospešným alebo verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Termíny podania : žiadosti o dotáciu od 01.01.2024 do 31.03.2024 vrátane.

Žiadosť sa podáva elektronicky:

a) bez použitia eID (elektronický občiansky preukaz) – prostredníctvom https://dotacietsk.egrant.sk žiadateľ vyplní žiadosť. Po vyplnení a elektronickom odoslaní žiadosť vytlačí, podpíše a zašle poštou alebo osobne doručí na podateľňu TSK. Ak žiadosť nebude doručená na podateľňu TSK, nebude akceptovaná, V prípade zasielania poštou rozhoduje dátum na podacej pečiatke pošty) prostredníctvom domény https://dotacietsk.egrant.sk.

b) s použitím eID (elektronický občiansky preukaz) – prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk ako služba „všeobecné podanie“ pre TSK podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Doplňujúce informácie

Rozhodovanie o dotácii podľa požadovanej výšky:

 • o dotácii do 1.500,- eur vrátane rozhoduje predseda TSK,
 • o dotácii nad túto čiastku do 4.050,- eur vrátane rozhoduje pracovná skupina menovaná predsedom TSK a schvaľuje ju predseda TSK.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je:

 • 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur,
 • 80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur pre žiadateľa, ktorý žiada o dotáciu na:
  • účel zdravotno – humanitárnej starostlivosti,
  • voľnočasové, vzdelávacie, športové, kultúrne, sociálne aktivity zamerané výlučne na deti a mládež.

Doba udržateľnosti (schopnosti efektov, výsledkov a dopadov akcie/projektu pretrvať po ukončení financovania) je stanovená na minimálne 2 roky.

Dotácia môže byť poskytnutá tomu istému žiadateľovi len jedenkrát v kalendárnom roku. Žiadosť o poskytnutie dotácie podaná na rovnakú akciu/projekt vo viacerých dotačných schémach TSK bude vyradená.

Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-vuc/ziadost-o-poskytnutie-dotacie-z-rozpoctu-tsk.html?page_id=388863

Zdieľať na sociálnych sieťach