1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Príručka k službám Božím

Príručka k službám Božím

Vďaka Pánu Bohu práve uzrela  svetlo sveta v poradí už siedma publikačná novinka z pera člena Spolku slovenských spisovateľov – ThDr. Petra Macu, konseniora  a školského dekana POS. Jedná sa o príručku k službám Božím a zároveň o zápisník v jednom pod názvom Rosu dajte nebesá zhora… . Toto dielo vzniklo v osvedčenom dlhoročnom tandeme s dizajnérom Mgr. art. Jánom Macom, bratom autora textovej časti publikácie.

Autorský tím sa prihovára budúcim užívateľom príručky nasledovne:

Verba volant, scripta manet – toto latinské príslovie azda najpriamočiarejšie vystihuje prvotnú príčinu vzniku príručky k službám Božím a zápisníku v jednom. Služby Božie rýchlo plynú a sú neopakovateľné, preto poznačiť si podnetnú myšlienku, novú informáciu je chvályhodné. Prvotný zámer kreovať poznámkový blok  obsahujúci esenciu konfirmačných vedomostí a priestor pre písomnú kontrolu povinnej účasti konfirmandov na službách Božích kňazom bol neskoršie rozšírený pre prakticky všetky vekové kategórie návštevníkov kostolov –  dorast, konfirmandov, mládež, dospelých, seniorov i príležitostných účastníkov mimo ECAV. Realizáciu celého diela fundamentálne podporil Považský seniorát a Trenčiansky samosprávny kraj. Ich zásluhou sa náboženská literatúra môže rozrásť  popri spevníkoch a učebnici pre konfirmandov  o úplne nový segment. Pôvodné univerzálne stvárnenie príručky bolo následne modifikované pre používateľov na území Považského seniorátu, nakoľko na ploche nedieľ v bezslávnostnej polovici cirkevného roka boli zachytené významné osobnosti  evanjelického vierovyznania z Trenčianskeho kraja. Autori sa do budúcnosti nebránia myšlienke modifikovať obsah príručky, aby bola „šitá“ na mieru konkrétnemu dištriktu, seniorátu alebo dokonca zboru. Záleží od záujmu cirkevnej verejnosti a odozvy.

Veľmi potešujúce je, že k tomuto dielu sa pozitívne postavila taktiež  Rada školy pri Spojenej škole Moravské Lieskové  aj  vedenie Spojenej školy Moravské Lieskové, ktoré metodicky schválilo používanie tejto publikácie ako doplnkový učebný materiál pre výučbu náboženskej výchovy ECAV.

Nuž, požehnane užívajte, zapisujte, značte: „ aby ste pamätali na predpovedané slová svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia.“  (2 Pt 3, 2)

ThDr. Peter Maca

Rosu dajte nebesá zhora…    (príručka k službám Božím)

„Blahoslavení , ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Sela. Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! Príručka k službám Božím  Žalm 84; 5-6v. 

Príručka k službám Božím je dielom, ktoré čitateľa sprevádza počas celého cirkevného roka všetkými nedeľami a sviatkami. V úvode autor graficky znázorňuje rozdelenie cirkevného roka s liturgickými farbami a potom postupuje podľa jednotlivých nedieľ a sviatkov od začiatku cirkevného roka. Okrem názvu nedele a jej významu autor cituje príslušné biblické texty a vysvetľuje význam nedele či daného sviatku. To, čo je charakteristické pre danú nedeľu alebo sviatok je vysvetlené buď v tradíciách, alebo v oboznámení čitateľa s rôznymi zvyklosťami, historickými udalosťami, významnými osobnosťami Považského seniorátu, príp. celého Trenčianskeho kraja. Praktickosť príručky uzatvára časť, kde si čitateľ môže zapísať text aj hlavnú myšlienku danej nedele alebo sviatku, ktoré počul na službách Božích. Príručka tak sprevádza čitateľa počas celého roka službami Božími a uvádza čitateľa do aktívneho počúvania kázne či celej liturgie počas služieb Božích.

Ak si autor stanovil za cieľ previesť čitateľa celým cirkevným rokom, tak čitateľ v tejto príručke môže nájsť dobrého „pomocníka.“ Tiež sa môže spätne vrátiť k svojim myšlienkam, ktoré si ako pozorný poslucháč môže zaznamenať. Vhodná je aj grafická stránka príručky, ktorá je jednotná na všetkých stranách vo forme obrazového materiálu a liturgických farieb.

Príručka k službám Božím môže byť doplnkovým materiálom na vyučovaní náboženskej výchovy, využíva medzipredmetové vzťahy napríklad s regionálnou výchovou, či dejepisom, je možné ju využiť aj na konfirmačnej príprave, či len ako „sprievodca“ cirkevným rokom pre čitateľa a návštevníka služieb Božích každého veku.

Nech toto dielo slúži na oslavu nášho Pána Boha a k duchovnému rastu čitateľa.

                                                                                                                                                            Dana Naďová

Zdieľať na sociálnych sieťach