1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Správa o zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva – 18.1.2023

Správa o zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva – 18.1.2023

Prvé zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) sa v tomto roku konalo dňa 18. januára 2023 na biskupskom úrade vo Zvolene.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení, v ktorej sa okrem iného zaoberalo nedoplatkami dištriktuálneho príspevku a príspevku do FCŠ cirkevných zborov v ZD. Bola podaná informácia o rokovaní s predsedníctvom CZ Bratislava Legionárska, ohľadom vysporiadania nedoplatku príspevku do FCŠ. Ses. dozorkyňa konštatovala, že bola schválená žiadosť zo Západného dištriktu (ZD) o zahraničnú pomoc z HfO na dištriktuálny deň v Leviciach a bolo avizované stretnutie zástupcov CZ Beckov, Považského seniorátu a dištriktu, ktorí pripravujú kroky na vytvorenie združeného cirkevného zboru.

Dištriktuálne presbyterstvo bolo informované o plánovaných vnútro-misijných aktivitách na rok 2023 a podaných žiadostiach o dotácie a finančné príspevky, ktoré majú byť pomocou pri financovaní podujatí v tomto roku.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadosti o finančný príspevok zo zahraničia pre ZD na vnútro-misijné akcie 2023-2024.

Dištriktuálne presbyterstvo prijalo informáciu o vzdaní sa funkcie dozorkyne ZD a následne vypísalo voľby člena predsedníctva – dištriktuálneho dozorcu, ktoré sa uskutočnia podľa schváleného harmonogramu.

V bode rôzne presbyteri prerokovali žiadosť Coffee Place a prijali informáciu o situácii na EGT ohľadom schváleného počtu žiakov.

V poslednom bode rokovania týkajúceho sa EZŠ v Bratislave boli na zasadnutie DP prizvaní zástupcovia rodičov, zamestnancov, vedenia EZŠ a spirituálka EZŠ. Presbyteri ich vypočuli a mali možnosť položiť im otázky k situácii, ktorá poznamenala medziľudské vzťahy a narušila pokojnú klímu školy.

Zasadnutie presbyterstva sa ukončilo poďakovaním a odovzdaním spomienkového daru odchádzajúcej ses. dozorkyni Renáte Vinczeovej, ktorá poslednýkrát predsedala  DP ZD.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková
Zuzana

 

Foto zo zasadnutia DP v Galérii

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach