1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Správa o zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva – 29.11.2023

Správa o zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva – 29.11.2023

Posledné tohtoročné zasadnutie presbyterstva ZD (ďalej DP) dňa 29.11. 2023 sa začalo modlitbou br. biskupa Jána Hroboňa a  dištriktuálny dozorca br. Peter Synak privítal prítomných. Po schválení programu a zápisnice č. 4/2023 bola prerokovaná správa o plnení uznesení s vyhodnotením. Ďalej sa spomenuli VM podujatia, ktoré zorganizoval ZD ECAV v tomto roku a DP bolo informované o  plánovaných akciách na budúci rok. V roku 2024 ZD pripravuje: Kázňové prípravky, Služby Božie v prírode na Súši pri Starej Turej, Pastorálnu konferenciu vo Zvolene, autobusový zájazd na stretnutie kresťanov v nemeckom Frankfurte nad Odrou, Festival chrámovej piesni v Nitre a Misijné dni ZD ECAV v Piešťanoch.

Presbyterstvo sa zaoberalo aj žiadosťami z CZ Horná Lehota a CZ Pondelok-Hrnčiarska Ves, ktoré boli schválené a postúpené na GePo. Žiadosť CZ Kolárovo bola vrátená na doplnenie.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadostí o finančný príspevok z Fondu cirkevného školstva pre EG Banská Bystrica, EG Tisovec, EL Bratislava, EZŠ Rimavská Sobota.

V druhej polovici rokovania členovia DP sa zaoberali  žiadosťami  CZ Bratislava-Petržalka o zriadenie kaplánskeho miesta a CZ Beckov a CZ Kálnica o zriadenie ZCZ Kálnica Beckov, kde v zmysle rokovania DP  bude potrebné zapracovať pripomienky dištriktuálneho právneho zástupcu. Nasledovali informácie o nedoplatkoch dištriktuálneho príspevku a príspevku do FCŠ za rok 2023 a presbyterstvo požiadalo o súčinnosť seniorálne predsedníctva pri úhrade nedoplatkov jednotlivých CZ .

DP zobralo na vedomie výzvu Fondu misie ZD na rok 2024, schválilo zvýšenie stravnej jednotky na osobu/deň na zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva a iných zasadnutí  a prijalo dodatok k zmluve za výkon funkcie s Ing. Petrom Synakom, dištriktuálnym dozorcom  ZD.

Na záver sa presbyteri zaoberali súčasnou situáciou EZŠ , o ktorej informovala poverená riaditeľka Mgr. Anna Kerekrétyová.

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním pri spoločnom stole s pracovníkmi BÚ ZD na záver roka.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

 

Mgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca BÚ

 

Zdieľať na sociálnych sieťach