1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Správa zo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva

Správa zo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku sa kvôli zhoršujúcej situácii v súvislosti  s Covid 19 konalo online, dňa 24.11.2021.

Po schválení zápisnice  č. 4 zo dňa 23.9.2021 prijalo presbyterstvo správu o plnení uznesení.  Zaznela v nej okrem iného aj informácia, týkajúca sa budúcej nájomnej zmluvy na budovu, v ktorej sídli EZŠ v Bratislave.

V ďalšom bode boli presbyteri oboznámení o VM podujatiach, ktoré sa uskutočnili v roku 2021, presbyterstvo schválilo plán podujatí na rok 2022, vrátane rozpočtu na ich realizáciu. V roku 2022 ZD plánuje: Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci, k adventu a Vianociam. Opätovne pripravuje Semináre pre neordinovaných, Pastorálnu konferenciu, Festival chrámovej piesne a Misijné dni ZD ECAV 2021. Novým podujatím sú  Dištriktuálno-seniorátne stretnutia v prírode v Kremnických Baniach a na Devíne, ktoré sú pokračovaním začatej  tradície služieb Božích na Branči.

Prerokované boli žiadosti o príspevok z Fondu pre cirkevné školstvo: Evanjelického lýcea Bratislava, Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota, Evanjelického gymnázia Tisovec a  žiadosť Občianskeho združenia Lýceum Bratislava. Nasledovalo schválenie žiadostí CZ Myjava, CZ Kremnica, CZ Dolná Strehová, CZ Trenčianske Stankovce a žiadostí Západného dištriktu o zahraničnú pomoc na vnútro-misijné akcie v roku 2022.

Dištriktuálne presbyterstvo previedlo voľby členov do  rád škôl za zriaďovateľa na štvorročné obdobie s nasledovným výsledkom: RŠ pri EG Banská Bystrica – ses. Andrea Valentová, br. Daniel Koštial, br. Jozef Pacek, ses. Anna Martišková, RŠ pri EG Tisovec – br. Dušan German, ses. Jana Miháliková, br. Juraj Maťko, ses. Terézia Gabčanová, RŠ pri EL Bratislava   – br. Štefan Bosák, br. Ján Kolesár, br. Ondrej Majling, br. Radomír Vařák, RŠ pri EZŠ Bratislava  – br. Vladimír Daniš, ses. Eva Kolesárová, br. Ondrej Majling, br. Radomír Vařák

Jedným z bodov  programu bolo aj hospodárenie  ZD za prvý polrok 2021  a zápisnica  DHV o kontrole hospodárenia z 18.10.2021. Kontrola nezistila žiadne nedostatky. Dištriktuálne presbyterstvo na základe odporučenia DHV požiadalo GP, zaoberať sa problematikou príjmu z majetku, z ktorého sa odvádza % do Fondu cirkevného školstva. Následne pripomienkovalo návrh zásad hospodárenia ZD ECAV.

Nasledovali informácie o nedoplatkoch na dištriktuálnom príspevku /BAS-CZ Dunajská Lužná, CZ Pezinok, DNS-CZ Gbelce, CZ Neded, RIS- CZ Gemerská Panica/ a príspevku do FCŠ /BAS-CZ Bratislava Legionárska, CZ Dunajská Lužná, CZ Pezinok, DNS- CZ Rastislavice, RIS- CZ Gemerská Panica/. Dištriktuálne presbyterstvo schválilo termín splatnosti dištriktuálneho príspevku a príspevku do FCŠ do 30.9. príslušného roka na základe vyúčtovacieho listu pre cirkevné zbory ZD.

V poslednom bode rokovania bol presbyterom predstavený návrh „Výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú pomoc“,  pripravenej v zmysle štatútu Fondu misie ZD. Táto je určená na podporu misijných projektov seniorátov a CZ na rok 2022. Nasledovalo schválenie vokátora vedúcej BÚ ZD, ktorý jej bude vyplácaný prostredníctvom GBÚ formou doplatku k mzde, tak ako majú ostatní pracovníci BÚ z radov duchovných (vrátane biskupa ZD).

Ses. dozorkyňa sa na záver poďakovala a presbyterstvo sa modlitbou a požehnaním br. biskupa skončilo.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca BÚ

 

Zdieľať na sociálnych sieťach