1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. SPRÁVA ZO ZASADNUTIA DIŠTRIKTUÁLNEHO PRESBYTERSTVA

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA DIŠTRIKTUÁLNEHO PRESBYTERSTVA

Prvé zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) sa v tomto roku konalo dňa 2. februára 2022 online formou.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia  prijalo dištriktuálne presbyterstvo (DP) správu o plnení uznesení, v ktorej sa okrem iného zaoberalo dôvodmi zrušenia zámeru CZ Modra zriadiť EZŠ, predseda Hospodárskeho výboru ZD  informoval o zaslaní pripomienok DP členom výboru k pripravovaným zásadám hospodárenia ZD, sestra dozorkyňa informovala, že GP schválilo žiadosti zo Západného dištriktu (ZD) o zahraničnú pomoc, ktoré boli odoslané na prerokovanie zahraničným partnerom. Bola podaná informácia o rokovaniach ohľadom odkúpenia budovy Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici  vo vlastníctve CZ Banská Bystrica.

Dištriktuálne presbyterstvo bolo informované o plánovaných vnútromisijných aktivitách na rok 2022, ich zmenách v súvislosti s pandemickou situáciou a podaných žiadostiach o dotácie a finančné príspevky, ktoré majú byť pomocou pri financovaní podujatí v tomto roku.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadostí o finančný príspevok z Fondu misie na podporu aktivít seniorátov – Dunajsko-nitrianskeho, Zvolenského, Považského a cirkevných  zborov – Moravské Lieskové, Plavé Vozokany,  Trnava,  Senica- Čáčov, Sobotište, Modra-Kráľová, Očová, Tornaľa, Klenovec a  Kremnica,  v celkovej výške 6.130€ .

Boli schválené žiadosti CZ Cerovo a Drieňovo o vyradenie služobných vozidiel. Žiadosť CZ Dunajská Lužná o zriadenie kaplánskeho miesta bola odročená z dôvodu návrhu nového cirkevného zákona  o podmienkach zriaďovania miest duchovných, ktorý má byť predložený na rokovanie Synody 2022. Žiadosť CZ Beckov DP prerokovalo a stanovilo podmienky a postup  pre vytvorenie združeného cirkevného zboru.

Dištriktuálne presbyterstvo v ďalšom bode prerokovalo a pripomienkovalo návrh materiálu: Metodika volieb členov do rady školy a ustanovujúceho zasadnutia rady školy, Metodické usmernenie pre riaditeľov škôl k voľbám členov do rady školy  a návrh Štatútu Rady školy.

Súčasťou programu bolo aj vyhlásenie výberového konania na riaditeľa školy Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a Evanjelického gymnázia v Tisovci k 10.3.2022.

Presbyteri schválili novelizáciu registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu BÚ ZD.

V ďalšom bode programu sa DP vrátilo k nájomnej zmluve na budovu EZŠ v Bratislave vo vlastníctve  CZ BA Staré Mesto. Prezentované boli výsledky z rokovaní predsedníctiev zúčastnených strán. DP poverilo predsedníctvo ZD rokovať s CZ Bratislava Staré Mesto o konkrétnej výške nájomného a dobe trvania nájomnej zmluvy.

V bode rôzne boli presbyteri informovaní o druhostupňovom rozhodnutí disciplinárneho orgánu generálneho presbyterstva voči Mgr. Jaroslave Mišiakovej, schválili finančný príspevok na sociálnu pomoc pre núdznych prostredníctvom Diakonie CZ Zvolen, finančný príspevok Slovenskej biblickej spoločnosti, odsúhlasili zakúpenie 20 ks knihy, ktorá bola vydaná k 100- ročnici ECAV a  zaoberali sa zmenou dodávateľa zemného plynu pre BÚ ZD.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

ZuzanaMgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca BÚ

 

Zdieľať na sociálnych sieťach