1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Správa zo zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva

Správa zo zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku zasadalo dňa 23.6.2021 vo Zvolene dvakrát, najskôr ako disciplinárny orgán  a následne sa konalo riadne zasadnutie.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia  prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení a bolo informované o dotáciách a finančných príspevkoch, ktoré ZD ECAV získal na plánované vnútro-misijné aktivity na rok 2021.

Prerokovaný bol návrh programu dištriktuálneho konventu, ktorý sa bude konať 25. 7. 2021 v CZ Senec o 15.00hod. Dištriktuálne presbyterstvo prešlo obsahový rámec pripravených hodnotiacich správ  za rok 2020, zoznam uprázdnených funkcií na voľby do dištriktuálneho presbyterstva, dištriktuálneho súdu a dištriktuálnej podporovne.

Bodom programu bol aj rozpočet na rok 2022 a úprava rozpočtu na rok 2021, ktorú pripravil HV. Bola schválená aj správa o kontrole hospodárenia a správa o hospodárení za rok 2020. V rozprave boli podrobne spomenuté jednotlivé plánované náklady a výdavky ako aj plánované príjmy.

Jedným z bodov  programu konventu je aj nový návrh Štatútu fondu cirkevného školstva, kde o použití fondu bude rozhodovať dištriktuálne presbyterstvo.

V ďalšom bode sa presbyteri vrátili k  požiadavke CZ BA Staré Mesto, ktorý uznesením zborového presbyterstva oznámil výšku požadovaného nájomného za priestory EZŠ v Bratislave od júla 2021, kedy končí dohodnutá nájomná zmluva (za symbolické 1€ ročne).

Nasledovala úprava nájomných zmlúv a boli odsúhlasené finančné prostriedky na opravy  a bezpečnostný projekt.

Dištriktuálni presbyteri rozhodli finančne podporiť Maticu Slovenskú. Symbolická finančná podpora sa týka vydávania Slovenských pohľadov. V bode rôzne prebrali aj tri CZ, ktoré nezaplatili dištriktuálny príspevok a príspevok do FCŠ.  Na záver sa oboznámili s misijným projektom CZ ECAV Zlaté Moravce.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca biskupského úradu ZD

 

Zdieľať na sociálnych sieťach