Správa zo zasadnutia DP

Druhé zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) sa v tomto roku konalo ako mimoriadne, dňa 15. februára  2023 online formou.

Rokovanie začalo úvodnou pobožnosťou s modlitbou a bol schválený doplnený program rokovania.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia sa rokovalo o situácii v  EZŠ. Br. biskup opísal chronológiu problémov, ktoré sa objavili na EZŠ v posledných mesiacoch. Spomenul  aj emaily s reakciami rodičov, ktoré boli zaslané členom DP od posledného rokovania presbyterstva.  Problémov na škole je veľa, situácia je vyhrotená, emočne vypätá i napriek snahe predsedníctva ZD nájsť zodpovedné riešenie. DP vyjadrilo znepokojenie nad tým, že napätie v škole sa prenáša na deti aj rodičov, namiesto spoločnej snahy o upokojenie celkovej atmosféry na kresťanských princípoch.  DP sa dohodlo, že celú situáciu nie je možné uzavrieť na dnešnom online zasadnutí.  Vyjadrilo podporu ses. riaditeľke Pukajovej s tým, že bude potrebné aj naďalej riešiť situáciu tak, aby sa skonsolidovali pomery na EZŠ.

V ďalšom bode programu presbyteri schválili ukončenie  nájomnej zmluvy s Malikou Sugaipovou   a schválili nájomné zmluvy s MD NOX40 s. r. o.  a s MCGA legal, s.r.o. v priestoroch budovy BÚ ZD ECAV.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadostí z Fondu misie pre CZ a senioráty ZD ECAV, kde  v zmysle štatútu Fondu misie  bola prerozdelená finančná čiastka 8 877€,  stanovená na rok 2023. Bolo doručených 23 žiadostí. Žiadosti doručené po termíne, neboli zaradené medzi schvaľované žiadosti. Výška finančného príspevku bude zaslaná v zmysle  prijatých uznesení  CZ Rimavská Sobota, CZ Farná, CZ Plavé Vozokany, CZ Horné Zelenice, CZ Hronsek, CZ Drienovo, DNS, HOS, CZ Turá Lúka, CZ Kremnica, ZVS, CZ Málinec, CZ Myjava, CZ Bratislava Dúbravka, CZ Modra, CZ Trnava, CZ Ozdín, CZ Sobotište, MYS, CZ Senica Čáčov, CZ Bukovec, CZ Modra Kráľová a BAS.

V bode rôzne  členovia DP schválili žiadosť o finančný príspevok z HfO na autobusový zájazd ZD  na Kirchentag 2023, kde v rámci tzv. preklenovacieho obdobia je možné žiadať o  podporu projektov, ktorých realizácia smie začať už pred 1. 7. 2023. Rokovanie skončilo modlitbou.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Zdieľať na sociálnych sieťach