https://open.spotify.com/show/4lEoyk7P7K52jnMGCRvDGR
https://open.spotify.com/show/3V0u2RFMMzFkkSxzKcEZDL
  1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Správa zo zasadnutia DP

Správa zo zasadnutia DP

Posledné zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) v tomto roku sa konalo online, dňa 23.novembra 2022. Na základe príhovoru br. biskupa z textu 2. knihy Mojžišovej rokovanie začalo.

Po schválení doplneného programu a zápisnice z minulého zasadnutia, prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení.

V ďalšom bode boli presbyteri oboznámení o VM podujatiach, ktoré sa uskutočnili v roku 2022, presbyterstvo schválilo plán podujatí na rok 2023, vrátane rozpočtu na ich realizáciu. V roku 2023 ZD plánuje: Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci, k adventu a Vianociam. Opätovne pripravuje Semináre pre neordinovaných, Pastorálnu konferenciu, Dištriktuálno-seniorátne stretnutia v prírode v Rim. Bani a na Bzovíku, ktoré sú pokračovaním začatej  tradície služieb Božích na Branči a Misijné dni ZD ECAV. Po trojročnej odmlke sa opäť bude konať Dištriktuálny deň ZD v Leviciach, ktorý bude vysielať aj RTVS.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadostí o finančný príspevok z Fondu cirkevného školstva pre EG Banská Bystrica, EG Tisovec, EL Bratislava, EZŠ Rimavská Sobota a CZ Modra Kráľová.

Nasledovala voľba člena hospodárskeho výboru ZD, kde bola zvolená ses. Eva Schenková z CZ Nitra.

Dištriktuálni presbyteri sa v bode Rôzne zaoberali  výzvou z Fondu misie  ZD a boli informovaní o možnostiach finančných príspevkov  z Dištriktuálnej podporovne. Obidve podpory sú určené pre CZ a senioráty dištriktu a majú finančne pomôcť pri realizácii duchovných aj hmotných aktivít.

Nakoniec bolo presbyterom predložené vyúčtovanie projektu ubytovanie pre utečencov, ku ktorému prispeli finančnou čiastkou zahraniční partneri a na vybavenie Evanjelická diakonia.

Záverečnou modlitbou a požehnaním br. biskupa rokovanie skončilo.

ZuzanaMgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ

Zdieľať na sociálnych sieťach