1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Výročný konvent Západného dištriktu ECAV

Výročný konvent Západného dištriktu ECAV

Program dištriktuálneho konventu Západného dištriktu  ECAV na Slovensku 10. júna 2023 v Nitrianskej Strede

9.00      Prezentácia

9.30     Konvent Západného dištriktu  ECAV na Slovensku
             Úvod Ing. Petra Synaka do funkcie dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku – J. Hroboň

  1. Otvorenie a zriadenie konventu
  2. Schválenie zápisnice z dištriktuálneho konventu 12. júna 2022  vo Veľkom Krtíši
  3. Správa o plnení uznesení dištriktuálneho konventu 12. júna 2022  vo Veľkom Krtíši
  4. Voľby
  5. Správy konventu  (a predkladatelia)
   5.1   Výročná správa biskupa ZD  ECAV –  J. Hroboň
   5.2   Správa o zasadnutiach dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV – Z. Žilinčíková
   5.3   Správa výboru misie – A. Valentová
   5.4   Správa predsedu školského výboru – P. Weis
   5.5   Správa o situácii v cirkevnom školstve ZD ECAV – R. Žilinčík
   5.6 Správa o hospodárení a správa o kontrole hospodárenia ZD ECAV  za r. 2022, stanovisko k výsledku hospodárenia  –  Š. Škorupa
   5.7  Rozpočet na r. 2024 – Š. Škorupa
  6. Úprava  zmluvy o pôžičke  pre CZ Myjava / úrok vo výške inflácie zmenený na pevný úrok 3%
  7. Prijímanie uznesení konventu (návrhy seniorálnych konventov, dištr. presbyterstva a návrhovej komisie konventu)
  8. Ukončenie konventu

 

Zdieľať na sociálnych sieťach