1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Výzva – Rozšírenie komunitnej starostlivosti

Výzva – Rozšírenie komunitnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Oprávnený žiadateľ:

okrem iných  aj cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk

Cieľ výzvy:

Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %.

 • zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 192 236 760 EUR
Výška oprávnených výdavkov na projekt: minimálne 100 000 EUR, maximálna výška nie je uvedená
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov
Predkladanie projektových zámerov: priebežne, uzavretie prvého kola 31.10.2022, druhé kolo 31.12.2022 (posledné kolo 30.6.2024)

Účel použitia prostriedkov mechanizmu:

Ambulantné sociálne služby – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou:
a) služba včasnej intervencie
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie
g) denný stacionár

Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou:
a) zariadenie podporovaného bývania
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie

Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou:
a) zariadenie pre seniorov
b) zariadenie opatrovateľskej služby
c) špecializované zariadenie

Dôležité podmienky a informácie:

 • Trvalá udržateľnosť: Prijímateľ prostriedkov je povinný poskytovať nové alebo zmenené sociálne služby v podporenom objekte minimálne 10 rokov odo dňa začatia poskytovania danej sociálnej služby.
 • Podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba.
 • Pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizovaní stavebných objektov musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne vo výške 30%.
 • Katalóg architektonických štúdií, zohľadňujúcich podmienky stanovené Plánom obnovy a odolnosti a súvisiacu legislatívu v oblasti sociálnych služieb nájdete tu.

Oprávnené výdavky:

 • stavby, stavebné práce (nákup budov, realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb)
 • nákup pozemkov
 • nákup interiérového vybavenia
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Orientačné sumy výdavkov na 1 miesto:
Ambulantné zariadenia: výstavba 33 500 EUR, rekonštrukcia 40 400 EUR
Zariadenia komunitného typu: výstavba 81 000 EUR, rekonštrukcia 71 700 EUR
Nízkokapacitné zariadenia zdravotno-sociálnej starostlivosti: výstavba 86 500 EUR, rekonštrukcia 86 500 EUR

Bližšie informácie nájdete TU.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach