1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Fond finančného zabezpečenia ECAV

Fond finančného zabezpečenia ECAV

Fond finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) má za sebou dva roky svojej existencie. Prvých šesť mesiacov slúžilo na vytvorenie akéhosi finančného základu, z ktorého sa potom od 1. 7. 2021 začala duchovným vyplácať nenárokovateľná časť mzdy. Cirkevné zbory si na prispievanie do FFZ už zvykli. Niektoré z nich sa dokonca na predpis pre rok 2023 pýtali s pomerne veľkým časovým predstihom, aby dokázali svoje rozpočty naplánovať zodpovedne a s čo najväčšou presnosťou.
Rok 2022 oproti roku 2021 nepriniesol žiadne veľké rozdiely. Zmenil sa síce model výpočtu príspevkov do FFZ, avšak disciplína cirkevných zborov zostala na približne rovnakej úrovni. Z celkového počtu 318 zborov si svoje povinnosti v roku 2022 splnilo 233 zborov. Podlžnosti voči FFZ k 31. 12. 2022 malo teda 85 zborov (vrátane dlžníkov na úrovni len niekoľkých centov). Z naplánovanej celkovej sumy 1 625 439,36 € bol do FFZ príjem 1 423 880,36 €. Vyšší príspevok oproti predpisu v roku 2022 odviedlo 21 zborov, čím čiastočne znížili alebo úplne zmazali svoje nedoplatky z roku 2021. Niekoľko zborov má dokonca pri súčte rokov 2021 a 2022 vo FFZ mierny prebytok. Do FFZ zatiaľ neodviedlo žiadne príspevky 27 zborov. Detailné informácie o predpísaných a uhradených platbách sú uvedené v priložených tabuľkách, vrátane zoznamu dlžníkov do FFZ.

K 31. 12. 2022 poberalo z FFZ príplatky ku mzde 289 duchovných – 272 farárov a 17 kaplánov. Spolu sa duchovným z FFZ v roku 2022 vyplatilo 1 274 082,86 € (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa). Ostatné osobné náklady – príspevok na stravu, ktoré odsúhlasila synoda 2022, budú z FFZ preúčtované dodatočne. Komplexné informácie o FFZ budú k dispozícii v rámci účtovnej závierky za rok 2022. Zostatok vo FFZ je krytý zostatkom na bankovom účte.

V priložených tabuľkách sú k dispozícii ďalšie podrobnejšie informácie o čerpaní FFZ – v sumárnom prehľade (podľa položiek použitia), ale aj v prehľade podľa jednotlivých seniorátov. Tam možno vidieť, ktoré senioráty sú najsolidárnejšie, čiže prispievajú do FFZ oveľa viac, než je čerpanie z FFZ na ich duchovných, a zároveň senioráty, ktoré viac prijímajú než dávajú, lebo ich príspevky sú nižšie než je čerpanie z FFZ na ich duchovných. Sú to najmä južné senioráty, v ktorých je veľký počet malých zborov, ale aj tam potrebujeme mať duchovných, ktorí sú ochotní slúžiť a pracovať. Práve na takomto princípe solidárnosti je založené fungovanie FFZ, aby silnejší pomáhali slabším.

Tab.1 – Stav platieb do FFZ k 31.12.2022 – senioráty.pdf
Tab.2 – Dlžníci do FFZ k 31.12.2022.pdf
Tab.3 – Tvorba a použitie FFZ v 2022 – senioráty.pdf
Tab.4 – Stav platieb do FFZ k 31.12.2022 – všetky CZ.pdf
Tab.5 – Použitie FFZ v 2022 – sumár.pdf
Tab.6 – Medziročné porovnanie osobných nákladov ECAV.pdf

Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ

Zdieľať na sociálnych sieťach