1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Obnovme si svoj dom

Obnovme si svoj dom

Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom vypísalo novú výzvu na dotáciu v roku 2022

Termín na podanie žiadostí je do konca roka 2021.

Oprávnený žiadateľ je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Registrácia žiadateľa do ISDS vrátane jednotlivých krokov (registrácia, vyplnenie formuláru a zaregistrovanie žiadosti) je dostupná na: Portál dotácií Ministerstva kultúry SR (gov.sk)

Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy: Výzva (gov.sk)

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Všetky informácie nájdete tu:

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/dotacie-obnovme-si-svoj-dom-na-obnovu-pamiatok-budu-v-roku-2022-vo-vyske-12-milionov-eur/

Zdieľať na sociálnych sieťach