1. Úvod
 2. /
 3. Dotácie a granty
 4. /
 5. „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“.

„Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“.

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK poskytnutú v roku 2022 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“.

Cieľ programu: Podpora organizácií na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie organizácie na rozvoji, príprave a realizácii aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných aktivít.

Na túto výzvu žiadateľ /aj cirkev/ môže podať maximálne dve žiadosti.

Termíny podania : elektronická registrácia žiadostí o dotáciu od 01.01.2022 do 04.02.2022 vrátane.

 

Účel programu:

 1. a) Kultúra:  – podpora aktivít v oblasti umenia a kultúry,
  – podpora vydávania pôvodnej tvorby,
  – skvalitnenie organizovaného využitia voľného času,
  – podpora aktívnych voľnočasových aktivít.
 1. b) Sociálne veci: – podpora projektov zameraných na predchádzanie nárastu, sociálno-patologických javov,
  – integráciu občanov so zdravotným postihnutím a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti.
 2. c) Zdravotníctvo: – podpora projektov zameraných na zníženie chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb a zavádzanie nových diagnostických metód v zdravotníctve, na zlepšenie zdravia občanov TTSK.
 3. d) Šport: – podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk,
  – podpora reprezentácie TTSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru,
  – usporadúvanie športových podujatí na území trnavského kraja.
 1. e) Životné prostredie: – revitalizácia alebo rozširovanie menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí, ochrana, obnova a trvale udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov
  – zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Cieľové skupiny v programe: Deti, mládež, seniori a dospelí obyvatelia miest a obcí na území TTSK

Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.trnava-vuc.sk/15286-sk/2022/

Výzva TTSK 2022

 

Zdieľať na sociálnych sieťach