1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Výzva – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2021

Výzva – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2021

Ministerstvo kultúry  zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Ministerstvo kultúry v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 1 200 000,- eur.

Termín uzávierky predkladania žiadostí je 23. apríla 2021.

Žiadateľom môže byť registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky

V rámci tejto výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti(napr. mnohodetných rodín, rodín s jedným rodičom a pod.),  a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a asociálnym vylúčením(napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, a pod.), osôb dlhodobo nezamestnaných, osôb bez domova a pod.

Podpora slúži okrem podpory živej kultúry aj na podporu vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu OZP alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Program tiež slúži na podporu neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti.

 Projekty  je možné predkladať v nasledovných podprogramoch:

  • podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie
  • podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť
  • podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)
  • podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum

 

Celé znenie výzvy

Viac informácií o príslušnom programe

Zdieľať na sociálnych sieťach