Slávnosti v CZ Zvolen

V nedeľu 2. októbra 2022 cirkevníci  v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Zvolen mali opäť milú a požehnanú príležitosť. Prežívali trojitú slávnosť – Poďakovanie za úrody zeme, Pamiatku posvätenia zvonice v Lieskovci s novo zrekonštruovaným elektrickým pohonom zvonov a zakončili to zorganizovaním Zborového dňa, tentokrát vo filiálke Lieskovec.  Služby Božie sa konali vonku v školskom  dvore pri zvonici, za účasti zborových farárov Jána a Lívie Mojzsisovcov a brata kantora Jána Štrihu. Prítomných privítal a históriu filiálky Lieskovec podal kurátor filiálky Lieskovec Ing. Július Jankovský, PhD.  Po skončení služieb Božích  sa všetci stretli v kultúrnom dome pri guľáši a príjemných rozhovoroch s blízkymi ľuďmi. Niektorí cirkevníci boli v týchto miestach v Lieskovci prvýkrát.

História evanjelikov v Lieskovci

Obec Lieskovec, a teda aj evanjelici filiálky Lieskovec, ktorá patrí do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zvolen, si veľa vytrpeli od Turkov. V roku 1577 bola obec vyrabovaná a časť jej obyvateľov odvlečená do zajatia. Útrap si však obyvatelia užili aj v 17. storočí počas protihabsburských povstaní (1604 – 1711). V roku 1703 táborilo v Lieskovci vojsko generála Bercsényiho, ktoré obec zničilo, vypálilo. V roku 1885 bolo v Lieskovci 615 evanjelikov. Školu si Lieskovania postavili v roku 1803. V roku 1852 si vybudovali novú, ktorá viac zodpovedala vtedajším požiadavkám. V roku 1869 prestavali učebňu a zakúpili učebné pomôcky. Dňa 9. novembra 1874 vypukol veľký požiar a škola zhorela. Nasledujúceho roku ju Lieskovania od základov znovu vybudovali a 19.decembra 1875 bola slávnostne posvätená. Keďže sa počet školákov zväčšil, v roku 1912 postavili druhú školskú triedu a zriadili byt pre učiteľa. V roku 1866 si evanjelici pri škole postavili vežu – zvonicu, do ktorej preložili aj zvon a 1. novembra 1866, za spoluúčinkovania zvolenských učiteľov Jána Fuchsa a Jozefa Antolíka, ju posvätil farár Ján Thébusz. (jednoduchá murovaná stavba s ihlancovou helmicou na pôdoryse štvorca). V roku 1892 si zadovážili dva zvony.
V prvej svetovej vojne 1914 – 1918 rekvirovala vojenská správa zvony pre svoje vojnové ciele. Tak bol aj v Lieskovci zrekvirovaný jeden menší zvon a väčší sa podarilo zachrániť. Vojenská správa úradne určenú hodnotu za zvon vyplatila, ale za tie peniaze sa nedal zadovážiť po vojne nový zvon. Museli na zvon dlhšie šetriť a k tým peniazom, čo dostali za rekvirovaný zvon, prikladali postupne milodary. Do zvonice v Lieskovci bol objednaný nový zvon, väčší ako ten, čo zostal, a tak Lieskovec má väčšie zvony, ako mal pred vojnou.

Od 1.1.1941 podľa Zákona č. 308 bola škola v Lieskovci zriaďovacou listinou  premenovaná na Evanjelickú a.v. ľudovú školu. Chodilo v tom čase vyše 80%  – teda 59 detí ev. a. v. vyznania a 4 deti rím. katolíckeho vyznania.

V zápisnici zo dňa 8. marca 1944 z riadneho výročného konventu sa fília rozhodla pre stavbu kostola v Lieskovci. Výstavba kostola nebola však nikdy zrealizovaná.

Na konvente 27. mája 1945 bolo konštatované, že je potrebné opraviť vežu, ktorá bola počas ťažkých 18 dňových bojoch a bombardovania – posledný deň zasiahnutá granátom. Bola odstrelená strecha. V roku 1954 za ťažkých podmienok vo fílii Lieskovec pripravujú sa na vojnou zničenú opravu zvonice.

Generálna oprava zvonice sa konala pred 15 rokmi, v roku 2007 a v roku 2021 bola urobená rekonštrukcia elektronického pohonu zvonov.

Mgr. Lívia Mojzsisová, zborová farárka CZ Zvolen

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach