Slávnosti v CZ Zvolen

V nedeľu 2. októbra 2022 cirkevníci  v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Zvolen mali opäť milú a požehnanú príležitosť. Prežívali trojitú slávnosť – Poďakovanie za úrody zeme, Pamiatku posvätenia zvonice v Lieskovci s novo zrekonštruovaným elektrickým pohonom zvonov a zakončili to zorganizovaním Zborového dňa, tentokrát vo filiálke Lieskovec.  Služby Božie sa konali vonku v školskom  dvore pri zvonici, za účasti zborových farárov Jána a Lívie Mojzsisovcov a brata kantora Jána Štrihu. Prítomných privítal a históriu filiálky Lieskovec podal kurátor filiálky Lieskovec Ing. Július Jankovský, PhD.  Po skončení služieb Božích  sa všetci stretli v kultúrnom dome pri guľáši a príjemných rozhovoroch s blízkymi ľuďmi. Niektorí cirkevníci boli v týchto miestach v Lieskovci prvýkrát.

História evanjelikov v Lieskovci

Obec Lieskovec, a teda aj evanjelici filiálky Lieskovec, ktorá patrí do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zvolen, si veľa vytrpeli od Turkov. V roku 1577 bola obec vyrabovaná a časť jej obyvateľov odvlečená do zajatia. Útrap si však obyvatelia užili aj v 17. storočí počas protihabsburských povstaní (1604 – 1711). V roku 1703 táborilo v Lieskovci vojsko generála Bercsényiho, ktoré obec zničilo, vypálilo. V roku 1885 bolo v Lieskovci 615 evanjelikov. Školu si Lieskovania postavili v roku 1803. V roku 1852 si vybudovali novú, ktorá viac zodpovedala vtedajším požiadavkám. V roku 1869 prestavali učebňu a zakúpili učebné pomôcky. Dňa 9. novembra 1874 vypukol veľký požiar a škola zhorela. Nasledujúceho roku ju Lieskovania od základov znovu vybudovali a 19.decembra 1875 bola slávnostne posvätená. Keďže sa počet školákov zväčšil, v roku 1912 postavili druhú školskú triedu a zriadili byt pre učiteľa. V roku 1866 si evanjelici pri škole postavili vežu – zvonicu, do ktorej preložili aj zvon a 1. novembra 1866, za spoluúčinkovania zvolenských učiteľov Jána Fuchsa a Jozefa Antolíka, ju posvätil farár Ján Thébusz. (jednoduchá murovaná stavba s ihlancovou helmicou na pôdoryse štvorca). V roku 1892 si zadovážili dva zvony.
V prvej svetovej vojne 1914 – 1918 rekvirovala vojenská správa zvony pre svoje vojnové ciele. Tak bol aj v Lieskovci zrekvirovaný jeden menší zvon a väčší sa podarilo zachrániť. Vojenská správa úradne určenú hodnotu za zvon vyplatila, ale za tie peniaze sa nedal zadovážiť po vojne nový zvon. Museli na zvon dlhšie šetriť a k tým peniazom, čo dostali za rekvirovaný zvon, prikladali postupne milodary. Do zvonice v Lieskovci bol objednaný nový zvon, väčší ako ten, čo zostal, a tak Lieskovec má väčšie zvony, ako mal pred vojnou.

Od 1.1.1941 podľa Zákona č. 308 bola škola v Lieskovci zriaďovacou listinou  premenovaná na Evanjelickú a.v. ľudovú školu. Chodilo v tom čase vyše 80%  – teda 59 detí ev. a. v. vyznania a 4 deti rím. katolíckeho vyznania.

V zápisnici zo dňa 8. marca 1944 z riadneho výročného konventu sa fília rozhodla pre stavbu kostola v Lieskovci. Výstavba kostola nebola však nikdy zrealizovaná.

Na konvente 27. mája 1945 bolo konštatované, že je potrebné opraviť vežu, ktorá bola počas ťažkých 18 dňových bojoch a bombardovania – posledný deň zasiahnutá granátom. Bola odstrelená strecha. V roku 1954 za ťažkých podmienok vo fílii Lieskovec pripravujú sa na vojnou zničenú opravu zvonice.

Generálna oprava zvonice sa konala pred 15 rokmi, v roku 2007 a v roku 2021 bola urobená rekonštrukcia elektronického pohonu zvonov.

Mgr. Lívia Mojzsisová, zborová farárka CZ Zvolen

Zdieľať na sociálnych sieťach