1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Správa zo zasadnutia DP – 28. 2. 2024

Správa zo zasadnutia DP – 28. 2. 2024

Prvé zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) sa v tomto roku konalo dňa 28. februára 2024 na biskupskom úrade vo Zvolene.

Rokovanie začalo úvodnou pobožnosťou br. biskupa a bol odsúhlasený  program rokovania.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení, v ktorej sa okrem iného zaoberalo uzneseniami, ktoré doteraz neboli splnené. Bola podaná  informácia o úhrade nedoplatkov CZ,  ako aj o žiadostiach Západného dištriktu (ZD) o zahraničnú pomoc.  Br. dozorca konštatoval, že uznesenia týkajúce sa CZ Beckov a CZ Kálnica budú predmetom ďalšieho rokovania DP, keď rozhodnutia zborových konventov smerujúce k vytvoreniu združeného cirkevného zboru nadobudnú v zmysle CPP účinnosť.

Dištriktuálne presbyterstvo bolo informované o plánovaných vnútro-misijných aktivitách na rok 2024 a podaných žiadostiach o dotácie, ktoré majú byť pomocou pri financovaní podujatí v tomto roku.

Bodom programu bolo aj schválenie žiadosti o finančný príspevok z Fondu misie pre CZ a senioráty ZD ECAV, kde  v zmysle štatútu Fondu misie  bola prerozdelená finančná čiastka 8 682€ €,  stanovená na rok 2024. Bolo doručených 43 žiadostí. Výška finančného príspevku bude zaslaná v zmysle  prijatého uznesenia CZ Moravské Lieskové, CZ Hronsek, CZ Plavé Vozokany, BAS, CZ Rimavská Sobota, CZ Kalná nad Hronom, CZ Poltár, CZ Horné Zelenice, CZ Modra Kráľová, CZ Hlboké, CZ Banská Bystrica, CZ Piešťany, CZ Málinec, CZ Sobotište, DNS, CZ Ozdín, CZ Lučenec, RIS, CZ Drienovo, CZ Turá Lúka, CZ Diakovce, ZVS, CZ Kremnica, CZ Zvolen, CZ Očová, CZ Klenovec, CZ Kalinovo, MYS, POS, CZ Poniky, CZ Kálnica, CZ Beckov, CZ Tornaľa, CZ Nesvady, CZ Nitra, CZ Bukovec, CZ Vrbovce, HOS, CZ Horná Mičiná, CZ Cerovo, CZ Myjava, CZ Drienčany. Jedna žiadosť nebola podporená. Dištriktuálne presbyterstvo prerokovalo aj žiadosti o finančný príspevok  CZ Čelovce-Opava  a CZ Košariská-Priepasné na Generálnu podporoveň a žiadosť CZ Myjava na Dištriktuálnu podporoveň.

Medzi dôležité body rokovania patrilo aj vypísanie volieb člena predsedníctva – dištriktuálneho biskupa, ktoré sa uskutočnia podľa schváleného harmonogramu a pokynov k voľbám.

V bode rôzne presbyteri prerokovali žiadosť MCGA legal, s.r.o., o neuplatnenie inflačného koeficientu za rok 2023 a dodatok k nájomnej zmluve ako aj zmluvu o spolupráci s ECAV.

Zasadnutie presbyterstva sa ukončilo modlitbou br. biskupa  a požehnaním br. farára Janča .

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca biskupského úradu ZD ECAV

 

Zdieľať na sociálnych sieťach