1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV

Zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV

Zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla v priestoroch BÚ ZD vo Zvolene, otvoril modlitbou brat biskup Ján Hroboň a zástupca dištriktuálneho dozorcu brat Pavel Bajo privítal prítomných.

Po schválení programu a zápisnice č.2/2023 bola prerokovaná správa o plnení uznesení. Ďalej boli vyhodnotené misijné podujatia ZD ECAV, ktoré sa uskutočnili v tomto roku a DP bolo informované o najbližších plánovaných akciách ako je Dištriktuálny deň v Leviciach, Služby Božie v prírode v Rimavskej Bani a autobusový zájazd na Kirchentag do Norimbergu. Odznela informácia o kontrole hospodárenia ZD za druhý polrok 2022.

Nasledovalo vyhlásenie výsledkov sčítania hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb na dištriktuálneho dozorcu. Jediný kandidát na dištriktuálneho dozorcu – Ing. Peter Synak získal 5100 hlasov z celkového počtu voličov 5575 t.j. 91,48%, čo predstavuje viac ako 3/5 všetkých hlasov.  Výsledky volieb budú vyhlásené v CZ ZD 23.apríla 2023 a od tohto termínu sa počíta 15 – dňová  apelačná doba.

Nasledovalo prerokovanie žiadosti sestry farárky Jany Uhlikovej o príspevok na generálnu opravu služobného auta, žiadosti Coffee Place s.r.o. o nainštalovanie markízy a žiadosti CZ Bohunice o príspevok z GePo na opravu interiéru kostola/hydroizolácia stien a podlahy. DP schválilo návrh programu dištriktuálneho konventu, ktorý sa bude konať v Nitrianskej Strede 10. júna  2023. Členovia presbyterstva prejednali predkladané správy, ako aj správu o kontrole a hospodárení ZD za rok 2022 a  návrh rozpočtu na rok 2024.

V ďalšom bode rokovania sa presbyterstvo zaoberalo doručenou korešpondenciou z EZŠ Bratislava. Vzhľadom na ohlásenú školskú inšpekciu sa bude naďalej situáciou zaoberať po doručení výsledkov kontroly.

Bola podaná informácia o činnosti a hospodárení s majetkom Beckovskej Viesky, na základe ktorej dištriktuálne presbyterstvo požiadalo generálne presbyterstvo o dôsledné prešetrenie situácie so správou majetku  Beckovská Vieska. V bode rôzne presbyterstvo prerokovalo zriadenie združeného cirkevného zboru Kálnica- Beckov pri dodržaní podmienok stanovených právnym zástupcom  ZD. Posledným bodom zasadnutia bolo odsúhlasenie odmeny pre zástupcu dozorcu ZD  brata Pavla Baja. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním brata biskupa ZD Jána Hroboňa.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV

 

Zdieľať na sociálnych sieťach