1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. V Svätom Jure sa stretli naši kapláni

V Svätom Jure sa stretli naši kapláni

Vzdelávanie kaplánov vo Svätom Jure 

V dňoch 30.8. – 2.9.2021 sa v školiacom účelovom zariadení Agapé vo Svätom Jure, konalo ďalšie vzdelávanie kaplánov ECAV na Slovensku pod vedením sestry farárky z CZ Liptovský Ondrej Mgr. Kataríny Hudákovej.

V pondelok sme sa venovali homiletike a rozboru kázní s bratom farárom Ing. Mgr. Martinom Horákom, PhD. z CZ Českobratrskej cirkvi evangelickej Brno 2.

V utorok medzi nás zavítala sestra Mgr. Dana Naďová z Metodicko-pedagogického centra (MPC), ktorá sa venovala pracovnému semináru pre učiteľov NAV na štátnych školách a zvlášť metódam a formám vyučovania.

Popoludní sme mali návštevu z Evanjelizačného strediska. Jej riaditeľ brat Mgr. Slavomír Slávik, PhD. a riaditeľ projektu idea-list.sk brat Mgr. Ondrej Kolárovský nás previedli metódami a tréningom tímovej práce. Povzbudili nás k tomu, aby sme v našich CZ vytvárali dobré pracovné tímy i v rámci kolektívu najbližších spolupracovníkov a dbali na ich rozvoji.

Utorok sme ukončili službami Božími s Večerou Pánovou, na ktorých poslúžil dôstojný brat biskup ZD Mgr. Ján Hroboň. V kázni slova Božieho sa nám prihovoril slovom z 51. žalmu, v ktorom poukázal na to, že Pán Boh neodmieta človeka, ktorý činí úprimné pokánie. Prežili sme radostný a požehnaný čas.

Večer mal brat biskup s nami stretnutie, na ktorom nás, kaplánov, povzbudil k aktívnej službe v cirkvi. Zároveň poukázal na rozličné aspekty a riziká závislostí, pokušení a nebezpečenstiev, ktoré môžu našu duchovnú službu ohroziť a devalvovať. Predchádzať ich možným následkom možno vtedy, ak budeme zodpovední v manažovaní svojho času a v pravidelnom zotrvaní pri Božom slove a na modlitbách.

Streda patrila liturgike a hodnoteniu služieb Božích. Privítali sme medzi seba sestru doc. Mgr. art. Annu Predmerskú – Zúrikovú a brata farára z CZ Liptovský Mikuláš Mgr. Vladimíra Ferenčíka.

Na záver nášho štvrtkového vzdelávania sme u nás privítali Mgr. Evu Smikovú, PhD., psychologičku, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie sociálnopatologických javov, porúch správania, agresivity a šikovania z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Vo svojej prednáške sa venovala téme „Poruchy správania a poruchy učenia“, v ktorej upozornila na poruchy správania a emócii v detstve a adolescencii ako dôležitému javu, s ktorým sa môžeme stretnúť v rámci vyučovania náboženskej výchovy na školách. A že žiaci, s ktorými budeme prichádzať do styku, môžu javiť známky rozličných porúch vrátane hyperaktivity. Preto je nevyhnutné včas rozpoznať tieto príznaky a vedieť na ne patrične v rámci výučby zareagovať.

Tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie z GBÚ sestra Mgr. Daniela Veselá sa s nami podelila o prednášku s názvom „Motivácia na hodinách náboženskej výchovy“. V nej nám priblížila to, aké dôležité je vedieť žiakov v rámci vyučovania motivovať a využiť rozličné spôsoby metodiky práce, ktorými chceme dosiahnuť efektivitu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Sestra farárka Mgr. Katarína Hudáková nás, okrem iného, previedla i faktickými poznámkami o tom, ako správne pripravovať zápisnice zo zasadnutí zborových presbyterstiev.

Ďakujeme, predovšetkým, Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie. Takisto ďakujeme všetkým tým, ktorí sa o nás počas vzdelávania kaplánov starali a poskytli nám priestory pre naše stretnutie.

Ivan Lukáč
zborový kaplán, CZ ECAV Bratislava – Dúbravka

Zdieľať na sociálnych sieťach