1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Z Pribyliny do Moravského Lieskového po 100 rokoch

Z Pribyliny do Moravského Lieskového po 100 rokoch

Už rovných sto liet uplynulo odvtedy, čo ruka kronikára zaznačila radostný oznam v Cirkevných listoch o voľbe farára v Moravskom Lieskovom:„…vyvolili sme v V. ned. po Veľkej noci (1. mája) jednomyseľne p. Martina Rázusa, farára z Pribyliny a známeho nášho básnika a spisovateľa.“

Toto vzácne jubileum oslovilo plným právom myseľ Rázusovho nasledovníka v kňazskom úrade ešte máji roku 2020 pri koncipovaní plánovaného 3. ročníka Pamätnice osobností pre rok 2021. Pre pamäť súčasníkov bol vytvorený medzi iným informačný leták, konané prednášky, v priestoroch miestnej základnej školy výstavy archiválií a dobovej tlače viažúcej sa k osobnosti Martina Rázusa, taktiež unikátna výstava dobových pohľadníc z Podjavorinského kraja a jednotlivých miest, kde Rázus vyrastal, študoval alebo duchovensky pôsobil. Všetky pohľadnice pochádzajú zo súkromných zbierok zberateľa, kurátorskú záštitu nad výstavou prevzal organizátor, konsenior ThDr. Peter Maca.

Celoročné duchovno-kultúrne podujatie Pamätnica osobností 2021 vyvrcholilo slávnostnými službami Božími 19. septembra 2021 v nedávno generálne obnovenom chráme Božom v Moravskom Lieskovom. Popri domácom duchovnom poslúžila liturgiou sestra farárka Mgr. Monika Cipciarová. Po jednom storočí prijala pozvanie vzácna delegácia z Pribyliny pod vedením sestry farárky Mgr. Eriky Pospíšilovej, ktorá oslovila srdcia veriacich liturgiou i zvesťou slova Božieho na základe biblického textu z Iz 38, 1 – 8.

Po kázni vystúpili pred chrámové zhromaždenie deti s pásmom duchovných piesní, ktoré si nacvičili so svojou dirigentkou Mgr. Františkou Chalániovou. Po nich sa sa veriacim prihovorili Dušan Miko, Mgr. Dana Podhradská i herec, recitátor Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš. Vo svojej reči vyzdvihol potrebu si pripomínať osobnosti cirkvi i národa, lebo nám chýba pravá hrdosť- uvedomelosť a dôsledky sú viditeľné v politike, spoločnosti i cirkvi. Príhovor citlivo ovenčil veršami slovenských evanjelických bardov – P. O. Hviezdoslava, M. Rúfusa a M. Rázusa.

Následne konsenior Maca odovzdal jubilujúcemu Jurajovi Sarvašovi najvyššie cirkevno-zborové čestné ocenenie – „Cenu Jozefa Hollého“. Po jej odovzdaní priblížil ThDr. Peter Maca proces kreovania tohto ocenenia. Viaže sa na osobnosť ev. farára, dramatika a rodoľuba Jozefa Hollého pochádzajúceho zo Skalice na Záhorí, ktorý väčšinu svojho krátkeho  ale plodného života strávil obetavým spôsobom v Moravskom Lieskovom. Z tejto obce už nikdy neodišiel, pretože na miestnom cintoríne pod korunami košatých stromov je miesto jeho hrobového odpočinku. Tu svojím pisateľským perom vytvoril takmer celý fond svojho životného diela. Čitateľskej verejnosti sú azda  najznámejšie tituly Kubo či Amerikán. Samotné ocenenie prevedené v podobe umeleckého drevorezu z miestneho lipového dreva v sebe nesie mosadznú plaketu s podobizňou Jozefa Hollého. Pamätná kronika Ceny Jozefa Hollého obsahujúca stanovy ocenenia, podobizne ocenených a ich autogramy, bola vytlačená, zošitá a opatrená umelecky stvárnenou koženou väzbou práve v Skalici, v kníhtlačiarni a následne v knihárskom ateliéri, ktorých korene siahajú ešte k legendárnej Škarniclovej tlačiarni v Skalici. Štatút čestného ocenenia sa stal medziiným aj inšpiráciou pre Reformačné medaily ECAV 2017. Podpis maestra Sarvaša si našiel miesto ako dvanásty v poradí ocenených.

V závere svojho príhovoru nadviazal miestny kňaz na slová o dôležitosti si pripomínať osobnosti s výzvou, aby domáci viery vybudovali konečne dôstojný pamätník osobností spätých s Moravským Lieskovým. Také mená ako M. Rázus, J. Hollý, J. Adamovič, E. Holéczyová, J. Lacko, Š. Svetský či A. Ivanová si to plným právom zaslúžia. Doposiaľ absentuje aj pamätník padlých v 1. svetovej vojne. Jeho len čiastočnou náhradou je pamätník 10-ročnice vzniku ČSR s pamätným nápisom z pera práve Martina Rázusa, ktorý zastával taktiež funkciu predsedu obecnej kultúrnej komisie počas jeho kňazského pôsobenia v Moravskom Lieskovom. K spoločnému úsiliu vybudovať pamätník osobností pozval konsenior Maca všetkých obyvateľov obce, rodákov, sympatizantov bez rozdielu vierovyznania či svetonázoru. Toto je tiež jeden zo spôsobov, ako môžu nasledujúce generácie naplniť posolstvo „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ Organizátor celoročného podujatia poďakoval za skvelú spoluprácu vedeniu Spojenej školy v Moravskom Lieskovom a trenčianskemu VÚC za finančnú podporu podujatiu a taktiež všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa podieľali na prípravách a realizovaní Pamätnice osobností 2021.

ThDr. Peter Maca, člen Slovenského spolku spisovateľov

Zdieľať na sociálnych sieťach