1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Zasadalo dištriktuálne presbyterstvo ZD

Zasadalo dištriktuálne presbyterstvo ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku zasadalo dňa 30.3.2022 online formou.

Po doplnení a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia  prijalo dištriktuálne presbyterstvo správu o plnení uznesení a bolo informované o dotáciách a finančných príspevkoch, ktoré ZD ECAV získal na vnútro misijné aktivity na rok 2022. Najbližšie sú  v mesiaci apríl plánované semináre pre neordinovaných v Galante, Trenčíne a Zvolene a Pastorálna konferencia pre duchovných vo Zvolene.

Prerokovaný bol návrh programu dištriktuálneho konventu, ktorý sa bude konať 12.6. 2022 v CZ Veľký Krtíš o 15.00hod. Dištriktuálne presbyterstvo prešlo obsahový rámec pripravených hodnotiacich správ  za rok 2021, zoznam uprázdnených funkcií na voľby do dištriktuálneho presbyterstva, dištriktuálneho súdu a hospodárskeho výboru.

Bodom programu bol aj rozpočet na rok 2023 a úprava rozpočtu na rok 2022, ktorú pripravil DHV. Bola schválená aj správa o kontrole hospodárenia a správa o hospodárení za rok 2021. V rozprave boli spomenuté plánované náklady a výdavky ako aj plánované príjmy.

Nasledovalo schválenie zámeru odkúpiť budovu EG BB vo vlastníctve CZ Banská Bystrica a schválenie kúpnej a nájomnej zmluvy s CZ Banská Bystrica, ktorá bude následne predložená na rokovanie konventu v zmysle CPP. Tak isto bolo schválené záložné právo na úver EGBB, kde ZD ECAV zároveň pristúpi k záväzku EGBB voči banke, ktoré  bude tiež predložené na schválenie konventu.

V ďalšom bode programu sa presbyteri vrátili k  požiadavke CZ BA Staré Mesto, ktorý uznesením zborového presbyterstva oznámil dobu nájmu a výšku požadovaného nájomného za priestory EZŠ v Bratislave. Ses. dozorkyňa oboznámila presbyterov s návrhom zmluvy, ktorý upravoval podmienky financovania opráv a rekonštrukcie budovy. CZ BA Staré Mesto  sa k návrhu zatiaľ nevyjadril. Situáciu bude presbyterstvo riešiť operatívne po vyjadrení CZ.

Nasledovala informácia o poklese členov v ZD o cca 4400 členov, k 31.12.2021 oproti predchádzajúcemu roku 2020 na základe štatistických údajov, ktoré cirkevné zbory poskytli v zmysle CN č. 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru v programe Maurit . Presbyterstvo prijalo na vedomie rozhodnutie predsedníctva ZD, ktoré sa dohodlo žiadať vysvetlenie od tých CZ, kde bol pokles viac ako 7%, na akom základe bol znížený počet členov.

Dištriktuálni presbyteri v bode Rôzne schválili realizáciu stavebných úprav v budove BÚ ZD spoločnosťou ISON s.r.o.  a žiadosť o finančný príspevok z HfO na projekt: Dlhodobé ubytovanie pre utečencov.

ZuzanaMgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca BÚ

 

Zdieľať na sociálnych sieťach