Pamätnica osobností 2022

V nedeľu, 11. septembra 2022, sme ekumenickými službami Božími v evanjelickom kostole v Moravskom Lieskovom ukončili celoročné podujatie Pamätnica osobností 2022 pod vedením organizátora, konseniora Petra Macu za spolupráce s obcou Moravské Lieskové a Spojenou školou v Moravskom Lieskovom.

Za úvodnou myšlienkou, názvom podujatí i obsahovej náplne a konaním viacerých ročníkov Pamätnice osobností stojí ThDr. Peter Maca. Tieto podujatia sa konajú od roku 2018 po súčasnosť. Všetko sa začalo v roku 2018 oslavami vzniku 1. ČSR, pokračovali sme v roku 2019 pripomenutím si osobnosti M. R. Štefánika a Jozefa Hollého (140. výročie narodenia), rok 2020 bol venovaný J. A. Komenskému, rok 2021 bol spojený s Martinom Rázusom. Vyvrcholením všetkých doterajších ročníkov je Pamätnica osobností 2022. Jej cieľom bolo pripomenutie a uctenie si mnohých nežijúcich osobností z dávnej i nedávnej histórie – z rozličných sfér – hudba, výtvarné umenie, folklór, politicky, literárne, vojensky, nábožensky významné osobnosti – bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Pri tejto príležitosti obec Moravské Lieskové vydala z podnetu doktora Macu súbor pohľadníc s týmito osobnosťami. Za výberom osobností, sprievodných textov, i stvárnenia grafiky opäť stál autor podujatia.

Následne domáci farár – konsenior Maca, člen Spolku slovenských spisovateľov, pri tejto príležitosti širokej verejnosti predstavil a do života uviedol svoju siedmu publikáciu, príručku pre služby Božie Rosu dajte nebesá zhora… Upotrebenie nájde u konfirmandov i dospelých členov cirkvi pri návštevách služieb Božích.

Počas slávnostného dopoludnia za účasti predstaviteľov miestnej samosprávy, riaditeľky školy, pozvaných hostí a občanov obce. Po homiletickom príhovore rím.-kat. farára Mgr. Eduarda Laza s kultúrnym programom vystúpil so svojím repertoárom Spevokol sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom pod vedením dirigentky Mgr. Františky Chalániovej. Prezentované boli zároveň všetky aktivity uskutočňované v rámci celoročného podujatia. Konsenior Maca prítomných informoval o realizovaní práve jubilujúceho jedného desaťročia fotosúťaže amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého. Ako doposiaľ, i tento rok je tlačených výstupom fotozborník ocenených autorov. Tento ročník je opätovne súťaž na medzinárodnej úrovni, zúčastnili sa jej desiatky autorov z 9 európskych štátov.

Pani Ľubica Kusendová predstavila a pripomenula všetky významné osobnosti, ktoré boli súčasťou pamätnice a boli zverejnené sady pohľadníc s týmito osobnosťami. Mgr. Jana Lacková sa prihovorila s príspevkom viažucim sa k novovzniknutej príručke Rosu dajte nebesá zhora… Prítomných pozdravil svojím príhovorom starosta obce, pán Róbert Palko, predstaviteľka obce Dolné Srnie Renáta Žákovicová a seniorátny dozorca Mgr. Pavol Trúsik. Pred záverečným požehnaním ThDr. Peter Maca odovzdal Cenu Jozefa Hollého (najvyššie cirkevné ocenenie ECAV Moravské Lieskové, ktoré má presne stanovené kritériá a podmienky udeľovania) riaditeľke školy Mgr. Jane Lackovej, za dlhoročnú spoluprácu pri realizovaní kultúrnych podujatí v obci.

Po odovzdaní cien konsenior Maca poďakoval za finančnú podporu aktuálneho ročníka Pamätnice osobností 2022 Trenčianskemu samosprávnemu kraju a obci Moravské Lieskové. Poďakovanie patrí taktiež za autorskú grafiku loga Pamätnice osobností 2022, ako aj všetkých doterajších ročníkov, Mgr. art. Jánovi Macovi.

Ak organizátori pripravujú nejaké podujatie, vždy majú najväčšiu radosť z toho, keď je na ňom hojná účasť ľudí. Preto aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili počas roka svojou účasťou aj pomocou ktorúkoľvek z čiastkových akcií spomínaného celoročného podujatia, ktoré boli počas roka organizované na viacerých miestach.

Aj moderný človek je stále iba človek z mäsa a kostí, ktorý potrebuje živiť nielen telo, ale aj dušu. Využívajme takéto podujatia na to, aby sme sa vzájomne stretli a duchovne skrze vieru v Krista zjednotili.

Foto: Bc. Viera Macová

Zdieľať na sociálnych sieťach