Správa zo zasadnutia DP

Zasadnutie presbyterstva ZD (ďalej DP) dňa 27.9. 2023 sa začalo modlitbou br. biskupa Jána Hroboňa a  dištriktuálny dozorca br. Peter Synak privítal prítomných. Po schválení programu a zápisnice č. 3/2023 bola prerokovaná správa o plnení uznesení s vyhodnotením. Ďalej sa spomenuli VM podujatia, ktoré zorganizoval ZD ECAV v tomto roku a DP bolo informované o najbližších plánovaných akciách ako Misijné dni v Piešťanoch a Kázňové prípravky k adventu a Vianociam. Presbyterstvo sa zaoberalo aj žiadosťami z CZ Hlohovec a CZ Modra- Kráľová, ktoré neboli schválené, pretože nespĺňajú podmienky Štatútu GePo. Boli odsúhlasené žiadosti ZD o finančný príspevok zo zahraničia na vnútro-misijné podujatia plánované v roku 2024, ktoré budú postúpené  generálnemu presbyterstvu a nemeckým partnerom.

V ďalšom bode rokovania presbyteri schválili novelizáciu Štatútu BAS, kde bol doplnený článok týkajúci sa činnosti novovytvoreného výboru pre cezhraničnú spoluprácu. DP prijalo návrh na zjednodušenie preplácania cestovných náhrad, kde cena PHM je daná údajom štatistického úradu a kilometrovné je vo výške 50% z náhrad určených štátnym zákonom. Bola odročená žiadosť CZ Bratislava-Petržalka o zriadenie kaplánskeho miesta na najbližšie rokovanie DP z dôvodu, že k žiadosti neboli včas doručené všetky náležitosti, požadované uznesením BAS. V druhej polovici rokovania členovia DP prijali úpravu/odpustenie výšky príspevku do FCŠ za rok 2023 CZ Banská Bystrica, t.j. 2% z predaja majetku za rok 2022, ktoré sa týkali budovy, ktorú odkúpil ZD.

Dištriktuálne presbyterstvo  zobralo na vedomie  výzvu členov ECAV /73 signatárov/ zaslanú Michalom Chorvátom a Michalom Pavlíkom na ZD, na hľadanie novej podoby spolunažívania s našimi sestrami a bratmi s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou s tým, že podporuje a žiada otvorený a komplexný dialóg kompetentných orgánov ECAV (Zbor biskupov ECAV a Vieroučný výbor ECAV) s iniciátormi výzvy.

V nasledujúcom bode  rokovania bola schválená zmluva a odmena za výkon funkcie s Ing. Petrom Synakom, dištriktuálnym dozorcom  ZD.

Na záver sa presbyteri zaoberali výsledkami  inšpekčnej kontroly EZŠ. Nadchádzajúci školský rok ukáže, či pomenované nedostatky a problémy dokáže vedenie na pôde školy vyriešiť alebo budú ďalej pribúdať. Br. dozorca  informoval o ponuke školenia z EMC o financiách, ktoré sa má realizovať na jar 2024.

Rokovanie sa ukončilo modlitbou br. zástupcu dištriktuálneho biskupa Miroslava Hvožďaru  a požehnaním br. biskupa.

 

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková, riaditeľka úradu ZD ECAV

 

Zdieľať na sociálnych sieťach